Wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni

W związku z działaniem Uczelni w nadzwyczajnych warunkach spowodowanych epidemią, dla  zapewnienia jakości i ciągłości kształcenia zmieniono wytyczne i rekomendacje procesu dyplomowania, w tym w szczególności w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym. 

Uczelnia zorganizuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia, w szczególności przeprowadzzaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

Poniżej przedstawiono zakres wytycznych zawartych w dokumencie “Szczegółowe wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania, w tym w szczególności w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: 

1. Warunki organizacji egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni w trybie zdalnym 

 •  Egzaminy mogą odbywać się w trybie zdalnym, tzn. z wykorzystaniem technologii informatycznych, wyłącznie w ramach synchronicznej interakcji (np. wideokonferencji, wirtualnego pokoju lub spotkania) pomiędzy studentem.
 • Egzaminy dyplomowe, w tym także egzaminy kierunkowe, mogą być przeprowadzane w trybie zdalnym przy użyciu odpowiedniego sprzętu (komputera lub innego urządzenia wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę) umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu. W dokumencie znajdują się odnośniki do preferowanych rozwiązań (MS Teams, UPEL). 
 • Dokument zawiera opis procedury składania dokumentów w formie elektronicznej przewidzianej dla studentów. 
 • Wzór oświadczenia o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym stanowi załącznik do Wytycznych zamieszczony poniżej. Brak oświadczenia studenta uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.  

2. Opis procedury złożenia pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w okresie nadzwyczajnego stanu działalności uczelni  

 • Dokument zawiera wymaganą dokumentację, którą należy przesłać w wersji elektronicznej na wskazany przez Dziekana Wydziału adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku konieczności złożenia podpisu na dokumencie może on być złożony w postaci elektronicznej. Wytyczne zawierają alternatywne rekomendacje sposobu złożenia podpisu oraz sposobu ich przekazania. 

3. Dopuszczenie i wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym  

 • Wymagane jest poinformowania dyplomanta o technicznych aspektach związanych z udziałem i przebiegiem egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie zdalnym. Takie informacje powinny być przesłane na jego adres poczty elektronicznej albo ogłoszone na stronie internetowej Wydziału. 
 • Sposóbem udostępnienia protokołu egzaminu są rekomendowane rozwiązania. 

4. Opis wymogów dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym 

 • Przed przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym należy wykonać testowe połączenie z Egzaminowanym. 
 • Na ewentualność wystąpienia problemów technicznych podczas połączenia egzaminacyjnego Egzaminowany ma obowiązek udostępnić swój numer telefonu kontaktowego. 
 • Niezwłocznie po rozpoczęciu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym i nawiązaniu połączenia Egzaminowany oraz wszyscy członkowie komisji mają obowiązek udostępnić dźwięk i obraz (włączyć kamerę oraz mikrofon). 
 • W trakcie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym członkowie komisji winni mieć zapewniony dostęp, wgląd oraz możliwość edycji protokołu egzaminu dyplomowego. 
 • Określono sposób postępowania w przypadku przerwania połączenia w trakcie trwania egzaminu oraz metodę sporządzenia notatki odzwierciedlającej wszelkie poważne zakłócenia w transmisji oraz decyzji o konieczności jego powtórzenia. 
 • Określono sposób przeprowadzenia niejawnej części egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym oraz wznowienia połączenia otwartego z Egzaminowanym 

5. Protokół egzaminu dyplomowego 

 • Szczegółowe informacje, w jaki sposób można podpisać elektronicznie dokument. 
 • Opis rozwiązania sytuacji braku możliwości złożenia podpisów na protokole egzaminu dyplomowego w postaci elektronicznej przez wszystkich członków komisji 

 Załącznik do wytycznych stanowi Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Na podstawie tych wytycznych zostaną sformułowane zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na naszym Wydziale.