Wybory organów uczelni na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Rozpoczyna się akcja wyborcza na kadencję 2020 – 2024, która wyłoni organy Uczelni, Kolegia Wydziałowe oraz kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach.

Wszyscy kandydaci na stanowisko Rektora, członka organów kolegialnych Uczelni (Senat, rady dyscyplin naukowych), członka organów wyborczych tj. Okręgowych i Uczelnianego Kolegium Elektorów winni spełniać wymogi Art. 20 ust 1. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2020 nr poz. 85), co potwierdzają złożeniem – wraz ze zgodą na kandydowanie – oświadczenia potwierdzającego spełnienie łącznie wymagań wynikających z przywołanego przepisu.

Dodatkowo kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 mają obowiązek – wynikający z Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 z późniejszymi zmianami – tekst ujednolicony Dz.U. 2019 poz. 430) złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego urzędującemu Rektorowi. Kandydaci na Rektora w kadencji 2020-2024 urodzeni przed 1 sierpnia 1972 składają oświadczenie lub informację o której mowa wyżej na ręce Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Elektorzy do kolegium uczelnianego wybierani są w grupach:

  1. Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych – 6 osób,
  2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 3 osoby,

Wybory przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywają się w dwóch okręgowych kolegiach elektorów obejmujących pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
1) w jednostkach podstawowych – 6 osób,
2) w pozostałych jednostkach – 5 osób.

Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. Kandydatów do UKE, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej grupy, na druku wzor2b2020.doc (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).

Członkowie Senatu wybierani są w grupach:

  1. Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych – 2 osoby,
  2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 1 osoba,

Wybory przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Senatu odbywają się w dwóch okręgowych kolegiach elektorów obejmujących pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
1) w jednostkach podstawowych – 3 osoby,
2) w pozostałych jednostkach – 2 osoby.

Kandydatów na Członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. Kandydatów do UKE, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej grupy, na druku wzor2020c.doc (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).

 

Elektorzy do kolegium okręgowego wybierani są w grupach:

  1. Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni – 24 osoby
  2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 10 osoby,
  3. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 3 osoby.

 

Kandydatów do OKE, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania z danej grupy, na druku wzor2a2020.doc (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).

Członkowie Kolegium Wydziałowego  wybierani są w grupach:

  1. Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni – 9 osób,
  2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 4 osoby,
  3. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 1 osoba.

Kandydatów, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania z danej grupy, na druku wzor2d.doc.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Dr inż. Artur Bator