WYBORY DO RAD DYSCYPLIN – LISTA KANDYDATÓW

Działając na podstawie Zarządzenia nr 59/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyborów do rad dyscyplin naukowych oraz Statutu AGH Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Marek Cała zwołuje w dniu 17 września 2020 roku o godz. 12.00 specjalne zebranie wyborcze celem wyboru członków Rad Dyscyplin, które odbędzie się w formie wideokonferencji.

Liczba członków Rad Dyscyplin Naukowych reprezentujących Wydział Górnictwa i Geoinżynierii wynika z parytetu określonego przez Władze Uczelni i jest następująca:

  • Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport: 5 osób z grupy Profesorów i profesorów uczelni i 1 osoba z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
  • Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka: 14 osób z grupy Profesorów i profesorów uczelni i 4 osoby z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pracownicy, którzy złożyli deklarację do liczby „N” w danej dyscyplinie, w grupach pracowniczych. Otrzymali oni drogą mailową zaproszenie na wideokonferencję.

Lista Kandydatów do Rad Dyscyplin Naukowych: RD-kandydaci-2020.pdf