Wizytacja Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych na kierunku Górnictwo i geologia

W dniach 15-16 stycznia 2019 r. odbyła się wizytacja Zespołu Oceniającego (ZO) Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT) na naszym Wydziale. Celem wizytacji była ocena jakości kształcenia na kierunku Górnictwo i geologia pod kątem uzyskania akredytacji zagranicznej EUR-ACE® Label.

Ocenie podlegały kwalifikacje kadry dydaktycznej, program kształcenia wraz z weryfikacją efektów kształcenia oraz proces dydaktyczny pod kątem spójności i zgodności z założonymi efektami kształcenia. Sprawdzano organizację pracy dziekanatu oraz przeprowadzono hospitację wybranych zajęć dydaktycznych. W ramach oceny bazy dydaktycznej wizytowane były przede wszystkim laboratoria oraz pozostałe pomieszczenia dydaktyczne, w tym biblioteka wydziałowa. Zespół oceniający KAUT przeprowadził spotkanie ze studentami akredytowanego kierunku oraz niezależne spotkanie z pracownikami zaangażowanymi w proces kształcenia na tym kierunku.

Wizytacja przebiegła sprawnie i liczymy na pozytywny wynik potwierdzający spełnienie europejskich standardów kształcenia ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education).

Dziękujemy wszystkim pracownikom Wydziału za pomoc i współpracę podczas wizytacji Zespołu Oceniającego.