TrainESEEv.2

Termin realizacji projektu: 01.2020-12.2021
Wartość projektu: 34429 EUR

TrainESEEv.2 to dwuletnie przedsięwzięcie zorientowane na projektowanie produktów i usług dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Głównym celem TrainESEEv.2 jest budowanie nowoczesnej metodologii nauczania poprawiającej wszelkie działania edukacyjne EIT dotyczące surowców w regionie. Obszary edukacji i szkoleń dla kadry akademickiej krajów RIS (Research Innovation Scheme) objęte przedsięwzięciem obejmują cztery moduły szkoleniowe (programy akceleracyjne): metodologię nauczania, przygotowanie i zarządzanie projektami, moduł innowacji i przedsiębiorczości oraz moduł nauka dla biznesu.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z następujących partnerów: AGH, Aalto University (Finlandia), Fundación Tecnalia Research Innovation,  KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Montan University Leoben (Austria), National Tecnical University of Athens (Grecja), Technical University of Košice (Słowacja), Technical University Wien (Austria), University of Miskolc (Węgry), University of Zagrzeb (Chorwacja)- lidera projektu i dwóch uniwersytetów z regionu ESEE. Spotkanie inauguracyjne projektu TrainESEEv.2 odbyło się w dniach 11-12.03.2020 roku w Zagrzebiu.

Aktualności

Train ESEE Open Meeting 23.11.2020

Działania w ramach realizacji projektu:

Projekt został podzielony na 6 głównych pakietów zadaniowych które są realizowane na przestrzeni dwóch lat w ramach działań partnerów:

WP1. Zarządzanie projektem

Głównym celem tego pakietu jest skuteczna koordynacja i zarządzanie podejmowanymi działaniami, w tym komunikacja między partnerami, monitorowanie postępów, raportowanie i organizacja spotkań projektowych w tym z wykorzystaniem wideokonferencji. Dodatkowo pakiet ten obejmuje kwestie administracyjne i sprawozdawczość finansową projektu.

WP2. Analiza SWOT potrzeb edukacyjnych krajów ESEE

Zadania pakietu WP2. podzielone zostały na dwie części. Pierwsza obejmuje sporządzanie analiz SWOT potrzeb edukacyjnych w oparciu o najważniejsze dokumenty związane z edukacją i badaniami, dokumenty strategiczne uczelni i wydziału, krajowe dokumenty strategiczne oraz program strategiczny EIT Raw Materials and KIC EIT Raw materials RIS na lata 2018-2022. Druga część zakłada opracowanie wspólnych działań edukacyjnych dla kadry akademickiej w ramach 4 modułów na podstawie analiz SWOT sześciu uczelni (partnerzy „training”).

WP3. Opracowanie modułów TrainESEE

W tym pakiecie, określane są szczegółowe informacje dotyczące szkoleń w zakresie czterech modułów. Zdefiniowane zostaną podstawowe informacje o module, kompetencje i kwalifikacje, które będą rozwijane w ramach modułu, opis modułu w tym szczegółowy opis ćwiczeń i wykładów oraz formalne warunki przystąpienia do modułu.

WP4. Realizacja działań edukacyjnych ESEE

Działania w tym pakiecie obejmują wdrażanie działań edukacyjnych opracowanych w ramach WP3. Zaplanowane zostały 5-dniowe warsztaty z zakresu poszerzania kompetencji zgodnie z zaproponowanymi modułami, które odbędą się w 2021 roku w Krakowie – Moduł Metodyka Nauczania, w Koszycach: Moduł Innowacje i przedsiębiorczość, w Miszkolcu – Moduł Science to Business, oraz w wybranym uniwersytecie kraju ESEE – Moduł Zarządzania Projektami.

WP5. Opracowanie programów wdrożeniowych

Pod kierownictwem Tecnalia Research Innovation opracowane zostaną programy wdrożeniowe dla każdej uczestniczącej uczelni w oparciu o cztery moduły opracowane w ramach WP3, doświadczenie warsztatowe personelu akademickiego w ramach WP4, aktualne doświadczenie we wdrażaniu zdobytej wiedzy podczas trwających studiach uniwersyteckich i programie badań, analizy SWOT każdej uczelni ESEE i wsparcie pochodzące z akceleracji TrainESEE. Podstawą programu wdrożeniowego będą plany działań wykonane w WP4 przez stażystów. W ramach drugiego zadania w pakiecie WP 5 AGH Kraków wraz z sześcioma uniwersytetami ESEE zaplanuje kolejne trzy lata programu wdrożeniowego w istniejących strukturach uniwersytetów ESEE, uwzględniając specyfikę kraju, nakreśli kroki wspierające mobilność przybywających profesorów – wykładowców zewnętrznych w wewnętrznych programach wdrożeniowych, określi metody rozwoju zaangażowania krajowych partnerów branżowych, dostarczając analizy przypadków, pomysły na projekty, przykłady najlepszych przypadków itp.

WP6. Komunikacja i rekrutacja projektu TrainESEE

Interesariuszami projektu są pracownicy naukowi z sześciu uczestniczących uniwersytetów ESEE oraz pracownicy naukowi z innych uniwersytetów RIS ESEE zainteresowani wdrożeniem opracowanych modułów TrainESEE. Widoczność i upowszechnianie projektu są zapewnione za pośrednictwem publicznej strony internetowej, która będzie zawierać podstawowe informacje na temat projektu, partnerów, reklamować nadchodzące wydarzenia warsztatowe, raporty z projektu. Zasady rekrutacji opisane zostały poniżej.

Szczegółowy opis modułów i rekrutacji:

Wspomniane moduły podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej obejmują:

  1. Moduł metodologii nauczania: obejmuje umiejętności i techniki edukacyjne, umiejętności prezentacji, oceny, metody nauczania w języku angielskim, angielski dla określonych celów akademickich – terminologia techniczna, przetwarzanie języka ojczystego, przegląd literatury, krytyczne myślenie, komunikacja międzykulturowa, pisanie akademickie, zasoby cyfrowe w dydaktyce, aspekty płci w nauczaniu, skuteczny nadzór nad pracami dyplomowymi.
  2.  Moduł opracowywania i zarządzania projektem: dotyczący specjalnego szkolenia w zakresie zarządzania projektami (naukowymi, aplikacyjnymi, edukacyjnymi i przemysłowymi), przegląd dostępnych (i odpowiednich) programów finansowania; budowanie zespołu projektowego (konsorcjum) – jak wybrać odpowiednich partnerów; zalety konsorcjów tematycznych; planowanie, opracowywanie i pisanie wniosków, rekrutacja personelu do projektu; Opracowywanie i zarządzanie projektem (plan komunikacji, zarządzanie ryzykiem, wyniki i sprawozdawczość finansowa; spotkania w ramach projektu; działania po projekcie (audyty i kontrola finansowa), działania w zakresie upowszechniania i PR, inne kwestie.
  3.  Moduł innowacji / przedsiębiorczości: skoncentrowany na tym, jak rozwijać innowacyjny i przedsiębiorczy sposób myślenia wśród studentów. Uczestnicy są szkoleni w zakresie opracowywania i wdrażania nowych projektów, produktów lub usług, które generują wartość w społeczeństwie, a także kierują tworzeniem nowych firm i / lub prowadzą nowe innowacyjne projekty w ramach istniejących firm, w celu stworzenia środowiska badawczego, rozwoju infrastruktury na uczelniach wyższych, np. inkubatory przedsiębiorczości, laboratoria biznesowe, centra przedsiębiorczości dla studentów. Omawiane będą następujące tematy: rozwijanie umiejętności uczniów jako liderów, rozwijanie osobistej inicjatywy i osobistej autonomii, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, nauka budowania i kierowania zespołami i projektami, tworzenie innowacji w celu zaspokojenia potrzeb klientów, zastosowanie Lean Startup i modeli biznesowych w celu skupienia się na rynku, zrozumienie marketingu i relacji z klientami.
  4.  Moduł Science to Business: koncentruje się na przenoszeniu innowacji w badaniach naukowych do przypadków biznesowych, zarządzaniu technologią, prawach własności intelektualnej (IP), marketingu naukowym, strategiach promocyjnych i komunikacyjnych, firmach i inwestycjach naukowych, modelach biznesowych, metodologii Lean Canvas, podstawach produktu rozwój, schematach finansowania, a także sposobach rozwoju aspiracje i umiejętności opanowania nowoczesnej technologii i technologii, nowych form i metod organizacji i zarządzania pracą.

 

Partnerzy projektu nakreślili grupy docelowe kadry akademickiej, aby zmaksymalizować wpływ każdego z czterech modułów:

  1. Metodologia nauczania skupi się głównie na nauczycielach wykładających przedmioty w języku angielskim, nauczycielach treści z określonych atrakcyjnych międzynarodowo programach i nauczycielach aktywnych mobilnie.
  2. Opracowywanie i zarządzanie projektami będzie koncentrowało się głównie na naukowcach młodych i w średnim-wieku.
  3. Moduł dotyczący innowacji i przedsiębiorczości będzie koncentrował się na prowadzących zajęcia z zakresu surowców.
  4. Science to Business będzie się koncentrować na pomysłodawcach akademickich.

 

Zespół projektowy

Kierownik projektu:

dr hab. Justyna Swolkień swolkien@agh.edu.pl

 

Koordynatorzy projektu:

dr inż. Sylwia Lorenc slorenc@agh.edu.pl

mgr inż. Natalia Kowalska nkowalska@agh.edu.pl

mgr inż. Klaudia Zwolińska kzwolinska@agh.edu.pl