Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

Uprzejmie informujemy, że szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci AGH mają możliwość występowania do Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu z wnioskiem o przyznanie stypendium. Stypendia Fundacji przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjne dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskích.
Regulamin oraz wniosek o przyznanie stypendium znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendíum-funduszu-im-zielinskich/

Aplikujący o stypendium mogą składać wnioski o przyznanie stypendium (wraz z krótkim życiorysem i dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Dziekanacie ds. pomocy materialnej, w terminie do 6 maja br. (tj. poniedziałek). Złożone przez studentów spełniających warunki regulaminowe wnioski, Dziekanat przekaże do Działu Spraw Studenckich, paw. C-1, pok. 111, w terminie do 8 maja br. (tj. środa).

Wnioski winny posiadać opinię Dziekana Wydziału oraz potwierdzoną średnią ocen, osiągniętych do zakończenia zimowej sesji egzaminacyjnej danego roku akademickiego (za wszystkie zaliczone do tego czasu semestry).

W terminie do końca maja 2019 roku Komisja Stypendialna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami do stypendium i podejmie uchwałę w sprawie przyznania stypendiów.