ERASMUS +

Program umożliwiający zagraniczną mobilność studentów i kadry edukacyjnej w celach edukacyjnych w celu podjęcia studiów czy odbycia praktyki.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/

Rekrutacja na cały rok akademicki (semestr zimowy i letni) odbywa do końca kwietnia każdego roku akademickiego. Studenci zainteresowani wyjazdem powinni się skontaktować koordynatorami wydziałowymi umów. Wykaz umów wraz z koordynatorami znajduje się tutaj. Aplikacje należy składać do Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ (Prodziekan odpowiedzialny za program).

MOST

Program mobilności studentów i doktorantów umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z polskich Uniwersytetów.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://most.amu.edu.pl

Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się 15 kwietnia i trwa do 15 maja, natomiast rekrutacja na semestr letni odbywa się od 31 października do 30 listopada w każdym roku akademickim. Studenci rejestrują się w systemie IRK MOST, wybierają interesujący ich kierunek studiów oraz drukują z systemu podanie które przedstawiają właściwemu Prodziekanowi odpowiedzialnemu za program w celu zaopiniowania. Po zakwalifikowaniu się do programu, należy przygotować „Porozumienia o programie zajęć”.

MOSTECH

Program mobilności studentów polskich uczelni technicznych jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II-go stopnia.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/

W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:
– do 15 maja studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr zimowy
– do 30 listopada studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr letni.
Warunkiem uczestnictwa w systemie MOSTECH jest konieczność wypełnienia i przesłania do Biura KAUT następujących dokumentów: strona dla uczelni macierzystej i karta przedmiotów.
Powyższe dokumenty, wraz z dokumentem ”Strona dla uczelni przyjmującej” są przesyłane do odpowiednich uczelni na które aplikują studenci. Studenci, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie otrzymują stosowną decyzję. Dokumenty można pobrać ze strony http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/dokumenty/

CEEPUS – ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM WYMIANY UNIWERSYTECKIEJ

Program, którego celem jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów, będących stronami porozumienia: Austrią, Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Polską, Rumunią, Słowacją, Słowenią i Węgrami. W ramach programu wspierane są nie tylko osoby wyjeżdżające do uczelni innych państw w celu odbycia części studiów lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, lecz również osoby wyjeżdżające do uczelni państw współpracujących w celu realizacji projektów badawczych lub innych przedsięwzięć naukowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie hhttp://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/

Rejestracja odbywa się przez system elektroniczny (aplikant musi założyć konto na stronie www.ceepus.info i postępować według odpowiednich instrukcji). Kwalifikacja na kolejny rok akademicki odbywać się będzie we wrześniu i październiku.