STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zmianami.

 • Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł netto.
 • Wysokość stypendium socjalnego według przedziałów dochodowych wynosi:
  • 250 zł w przypadku dochodu 901 zł – 1051,70 zł
  • 300 zł w przypadku dochodu 751 zł – 900 zł
  • 400 zł w przypadku dochodu 601 zł – 750 zł
  • 550 zł w przypadku dochodu 451 zł – 600 zł
  • 700 zł w przypadku dochodu 301 zł – 450 zł
  • 850 zł w przypadku dochodu 151 zł – 300 zł
  • 1000 zł w przypadku dochodu 0 zł – 150 zł

STYPENDIUM MIESZKANIOWE

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w DS lub obiekcie innym niż DS wynosi:

 • 200,00 zł/miesięcznie – przy dochodzie do 450 zł/na osobe w rodzinie
 • 150,00 zł/miesięcznie – przy dochodzie od 450,01 do 750 zł/na osobe w rodzinie
 • 100,00 zł/miesięcznie – przy dochodzie od 750,01 do 1051,70 zł/na osobe w rodzinie

dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w paragrafie 20 Regulaminu FPM.

Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 2200 zł/m-c a przy otrzymaniu zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim ulega stosownemu zwiększeniu o przysługujące z tego tytułu kwoty.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.
Kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • znaczny stopień niepełnosprawności (Z) – 650 zł/m-c
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności (U) – 550 zł/m-c
 • lekki stopień niepełnosprawności (L) – 450 zł/m-c

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągnietą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2018/2019.

ŚREDNIA OCEN KWOTA STYPENDIUM
4.00 – 4.20 450 zł
4.21 – 4.40 550 zł
4.41 – 4.60 650 zł
4.61 – 4.80 750 zł
4.81 – 5.00 850 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągnietą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2018/2019 i znajdujących się na 1. miejscu listy swojego roku tj. posiadających najwyższą średnią, wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem.

ŚREDNIA OCEN KWOTA STYPENDIUM
4.00 – 4.20 480 zł
4.21 – 4.40 610 zł
4.41 – 4.60 740 zł
4.61 – 4.80 870 zł
4.81 – 5.00 1000 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągniętą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2018/2019 i wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem.

ŚREDNIA OCEN KWOTA STYPENDIUM
LAUREAT 450 zł
FINALISTA 350 zł

Studenci I roku studiów, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych

KATEGORIA KWOTA STYPENDIUM
A 450 zł
B 550 zł
C 650 zł
D 750 zł
E 850 zł

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, o których mowa w paragrafie 14-16 Regulaminu FPM, w zależności od kategorii wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • Kategoria A – 850 zł/m-c
 • Kategoria B – 750 zł/m-c
 • Kategoria C – 650 zł/m-c
 • Kategoria D – 550 zł/m-c
 • Kategoria E – 450 zł/m-c

ZAPOMOGA

Zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.