STYPENDIUM DOKTORANCKIE

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Zasady jego przyznawania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj: http://www.agh.edu.pl/doktoranci/stypendia/

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Zasady jego przyznawania określa załącznik nr 1 do “Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH”
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj: http://www.agh.edu.pl/doktoranci/pomoc-materialna/

STYPENDIUM DOKTORSKIE

Warunki jego przyznawania określa Zarządzenie Rektora AGH nr 3/2012 w sprawie warunków przyznawania stypendium osobom, którym wszczęto przewód doktorski.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj: http://www.agh.edu.pl/doktoranci/regulaminy-i-formularze/

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE

Zasady jego przyznawania określa “Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH” stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora AGH nr 31/2017.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj: http://www.agh.edu.pl/doktoranci/regulaminy-i-formularze/

STYPENDIUM SOCJALNE

Zasady jego przyznawania określa “Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH”
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj: http://www.agh.edu.pl/doktoranci/pomoc-materialna/

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMOGA DLA DOKTORANTA

Zasady jego przyznawania określa “Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH”
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj: http://www.agh.edu.pl/doktoranci/pomoc-materialna/