CEL I SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu będzie podniesienie kompetencji u uczestników projektu w zakresie umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i projektowych. Projekt obejmować będzie studentów II stopnia studiów stacjonarnych WGiG AGH kierunków Inżynieria środowiska i Budownictwo przed wkroczeniem w życie zawodowe. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka i postęp ekonomiczny wymusza zwiększone zapotrzebowanie na wykształconą kadrę inżynierską. Istnieje więc konieczność zwiększenia szans zawodowych studentów WGiG AGH na rynku pracy. Ze względu na mały odsetek kształcących się na kierunkach technicznych kobiet, istnieje potrzeba zachęcenia w szczególności ich do nabywania dodatkowych kompetencji zawodowych i komunikacyjnych. Bezpośredni kontakt studentów z firmami branżowymi, pracodawcami, przedsiębiorcami oraz nowoczesnymi technologiami ułatwi im podniesienie swoich kompetencji, tak aby stanowiły one odpowiedź na realne zapotrzebowanie rynku pracy. Pozwoli również zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie danej branży przemysłowej, co w znacznym stopniu ułatwi im rozpoczęcie w niedalekiej przyszłości pracy zawodowej. Wymiernym skutkiem udziału w projekcie będzie poszerzenie horyzontów i zwiększenie zainteresowania dziedzinami związanymi z kierunkami studiów. Studenci zostaną zapoznani z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców, znacznie podniosą swoje kompetencje i zdolności zawodowe, będą przygotowani do rozwiązywania problemów projektowych wskazanych im przez pracodawców, bądź specjalistów branżowych. Zaświadczenia i certyfikacja przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na początku kariery zawodowej. Umiejętności obsługi i wykorzystania specjalistycznych programów branżowych przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia efektywności w przyszłej pracy. Dzięki pracy zespołowej nad projektami studenci zdobędą umiejętności rozwiązywania problemów. Projekt umocni sylwetkę absolwenta WGiG jako dobrze wykwalifikowanego, z praktyczną wiedzą i umiejętnościami odpowiadającymi potrzebom pracodawców. Projekt WGiG AGH odpowiada na problemy kluczowe studentów i pracodawców.

WARTOŚĆ PROJEKTU

741 000,00 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 624 514,80 zł
Wkład ze środków dotacji celowej: 94 255,20 zł
Wkład ze środków publicznych: 22 230,00 zł