PROJEKTY DYDAKTYCZNE

Realizując misję oraz skupiając się na trzech filarach takich jak nauka, biznes oraz dydaktyka Wydział z sukcesem podejmuje się realizacji różnorodnych projektów dydaktycznych. Ich zadaniem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynkowym. Programy tego typu mają na celu ugruntowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz praktyczne zastosowanie w warunkach przemysłowych. W ramach projektów takich jak Twój staż Twoją szansą czy Kompetentny student na rynku pracy udało zrealizować się staże dla studentów, którzy stawiają pierwsze kroki w pracy. Pozwala to na efektywne połączenie wiedzy zdobytej w czasie wieloletniej nauki z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw.

PROGRAMY UE DOTYCZĄCE PODNOSZENIA KOMPETENCJI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PROJEKT
ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR PROJEKTU
DR ANNA HOŁDA
PROJEKT
TWÓJ STAŻ TWOJĄ SZANSĄ
KIEROWNIK PROJEKTU
DR ANNA HOŁDA
PROJEKT
KOMPETENY STUDENT NA RYNKU PRACY
KIEROWNIK PROJEKTU
DR HAB. JUSTYNA SWOLKIEŃ
PROJEKT
ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE II
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR PROJEKTU
DR HAB. PATRYCJA BĄK

PROGRAMY UE DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

PROJEKT
FABRYKA INŻYNIERÓW
KOORDYNATOR ZADAŃ WGIG
DR INŻ. KRZYSZTOF POLAK
PROJEKT
KOMPETENCJE NA START
KIEROWNIK PROJEKTU
DR INŻ. DANIEL WAŁACH

PROGRAMY UE DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA LICZBY ABSOLWENTÓW W KIERUNKU PRZEMYSŁOWYM

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

PROJEKT
INŻYNIERA BUDOWNICTWA – PEWNIAK NA RYNKU PRACY
KIEROWNIK PROJEKTU
PROF. DR HAB. INŻ. MAREK CAŁA
PROJEKT
INŻYNIERA I OCHRONA ŚRODOWISKA – KIERUNKI ZAMAWIANE
KOORDYNATOR ZADAŃ WGIG
DR INŻ. JAN WINZER