OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

KIERUNEK STUDIÓW SEMESTR STUDIÓW
II IV VI VIII
BUDOWNICTWO 2000 2000 2000 2000
GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2000 2000 2000
INŻYNIERIA GÓRNICZA 2000
INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 2000
INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 2000
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2000 2000 2000

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK STUDIÓW SEMESTR STUDIÓW
II IV
GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2000

Termin wnoszenia opłat za semestr letni 2019/2020
upływa dnia 15 marca 2020 r.

Studenci zobowiązani są dokonywać wpłat na indywidualny numer subkonta
(dostępny na: USOS – dla pierwszych roczników i Wirtualna Uczelnia – dla roczników 2, 3 i 4)

Dowody wpłaty należy okazać w Dziekanacie do 16 marca 2020 r.

Wpłaty dokonywane po terminie muszą uwzględniać ustawowe odsetki za zwłokę.

WZÓR WYLICZANIA KWOTY ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

 – kwota odsetek

 – kwota zaległości

 – liczba dni zwłoki

 – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym (odsetki ustawowe: 7%)