MISJA WYDZIAŁU

Przeszło 100 lat po Krakowskiej naradzie (24.02.1912 r.) w sprawie utworzenia polskiej odrębnej Akademii Górniczej w Krakowie i dokładnie 100 lat po dekrecie Cesarza Franciszka Józefa (31.05.1913 r.) o utworzeniu w Krakowie Akademii Górniczej nadal aktualne są słowa: „…Narodowe, społeczne i gospodarcze znaczenie górnictwa polskiego…” zapisane w Memoriale będącym pierwszym pisemnym żądaniem utworzenia tej uczelni. Słowa te do dzisiaj są kwintesencją misji Uczelni, która powstała z marzeń Stanisława Staszica i wszystkich, którzy w silnej gospodarce opartej na własnych surowcach i własnym przemyśle widzieli szansę odzyskania niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Po prawie 100 latach funkcjonowania Wydziału Górniczego rozbudowanego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i rozszerzenia jego nazwy w roku 2002 do Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, obejmującego profilem swojego działania już nie tylko przemysł wydobywczy, ale także rynkowe nim zarządzanie, zgodne z wymogami ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa, nadal jego podstawową misją jest:

Kształcenie światłych inżynierów i prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami gospodarki i wyzwaniami współczesnej cywilizacji.

Misja Wydziału nie uległa zmianie i w każdej odsłonie dziejów była realizowana z najwyższą starannością. W efekcie tego Wydział przyczynił się do rozwoju uczelni, powstania innych wydziałów a wynikami swych prac przez cały okres dotychczasowego funkcjonowania służył rozwojowi polskiej nauki i gospodarki.

STUDIA I, II I III STOPNIA – KIERUNKI KSZTAŁCENIA, SPECJALNOŚCI I DYSCYPLINY

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii prowadzi między innymi studia o kierunku Górnictwo i geologia. Studia te są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin stałych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji, posiada umiejętności menedżerskie i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach projektów, instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • Górnictwo podziemne
  • Górnictwo odkrywkowe
  • Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
  • Przeróbka surowców mineralnych

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii prowadzi również w dziedzinie nauk technicznych w dyscypinie Górnictwo i geologia inżynierska studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie:

 • budownictwo górnicze,
 • technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • technika odkrywkowej eksploatacji złóż,
 • aerologia górnicza,
 • przeróbka surowców mineralnych,
 • geomechanika górnicza,
 • ekonomika, organizacja i zarządzanie.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNE REGULACJE ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA