MISJA WYDZIAŁU

Przeszło 100 lat po Krakowskiej naradzie (24.02.1912 r.) w sprawie utworzenia polskiej odrębnej Akademii Górniczej w Krakowie i dokładnie 100 lat po dekrecie Cesarza Franciszka Józefa (31.05.1913 r.) o utworzeniu w Krakowie Akademii Górniczej nadal aktualne są słowa: „…Narodowe, społeczne i gospodarcze znaczenie górnictwa polskiego…” zapisane w Memoriale będącym pierwszym pisemnym żądaniem utworzenia tej uczelni. Słowa te do dzisiaj są kwintesencją misji Uczelni, która powstała z marzeń Stanisława Staszica i wszystkich, którzy w silnej gospodarce opartej na własnych surowcach i własnym przemyśle widzieli szansę odzyskania niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Po prawie 100 latach funkcjonowania Wydziału Górniczego rozbudowanego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i rozszerzenia jego nazwy w roku 2002 do Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, obejmującego profilem swojego działania już nie tylko przemysł wydobywczy, ale także rynkowe nim zarządzanie, zgodne z wymogami ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa, nadal jego podstawową misją jest:

Kształcenie światłych inżynierów i prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami gospodarki i wyzwaniami współczesnej cywilizacji.

Misja Wydziału nie uległa zmianie i w każdej odsłonie dziejów była realizowana z najwyższą starannością. W efekcie tego Wydział przyczynił się do rozwoju uczelni, powstania innych wydziałów a wynikami swych prac przez cały okres dotychczasowego funkcjonowania służył rozwojowi polskiej nauki i gospodarki.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNE REGULACJE ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA