NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – SPRAWY STUDENCKIE

 • Potrzebuję zaświadczenie o byciu studentem

Należy powiadomić starostę grupy lub roku, który odbierze zaświadczenie(a) z dziekanatu.

 • Zgubiłem indeks

Należy złożyć w dziekanacie podanie o wydanie duplikatu indeksu wraz ze zdjęciem i dowodem wpłaty na kwotę 6 zł.

 • Zgubiłem/skradziono mi legitymację

Należy złożyć w dziekanacie wniosek o wydanie duplikatu legitymacji wraz z dowodem wpłaty na kwotę 25,50 zł (formularz do pobrania tutaj).

 • Chcę przepisać ocenę z przedmiotu

Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez prowadzącego przedmiot (formularz do pobrania tutaj).

 • Nie zaliczyłem przedmiotu – wpis warunkowy na kolejny semestr

Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku o wpis warunkowy. Studenci, którzy posiadają wersję papierową indeksu dołączają go do podania (formularz do pobrania tutaj).

 • Chcę prosić o dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu

Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku z prośbą o dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez prowadzącego zajęcia (formularz do pobrania tutaj).

 • Przekroczyłem dopuszczalny deficyt punktowy

Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku o udzielenie urlopu z ewentualnym powtarzaniem semestru (załącznikiem do podania powinien być indeks w przypadku studentów posiadających wersję papierową). (formularz do pobrania tutaj).

 • Chcę wziąć urlop dziekański

Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku z zaznaczeniem rodzaju, czasu trwania i przyczyny urlopu (formularz do pobrania tutaj).

 • W jaki sposób można zmienić temat pracy dyplomowej?

Podanie kierowane do Prodziekana odpowiedzialnego za kierunek na którym studiuje się, po uzyskaniu zgody promotora należy złożyć w Biurze Katedry.

 • Gdzie się zgłasza wszelkie zmiany dotyczące praktyk obowiązkowych?

Zmian dokonuje się u koordynatorów ds. praktyk w danej Katedrze.

 • Czy można odbyć obie praktyki (pracowniczą i technologiczną) w ciągu jednych wakacji? Jeśli tak jakich formalności należy dopełnić?

Istnieje taka możliwość, jeśli nie koliduje to z terminami sesji cz. 1 oraz cz. 2. Informacji udziela koordynator ds. praktyk danej Katedry.

 • Czy można dobyć praktyki w roku późniejszym niż ten przewidziany planem studiów? Jakie formalności z tym się wiążą?

Celem zmiany terminu odbywania praktyk, należy złożyć podanie z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk w terminie innym niż przewidziano w planach studiów, do prodziekana odpowiedzialnego za kierunek na którym studiuje się.

 • Chcę otrzymać dyplom i suplement ukończenia studiów

Należy złożyć w dziekanacie dowód wpłaty na kwotę 60 zł wraz z 5 zdjęciami (komplet dyplomu tylko w wersji polskiej).

W celu uzyskania dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł, dołączyć 6 zdjęć oraz złożyć wniosek o odpis dyplomu w języku obcym (komplet dyplomu w wersji polskiej + dodatkowy odpis w języku obcym) (formularz do pobrania tutaj).

W celu uzyskania SUPLEMENTU w języku angielskim należy złożyć dodatkowe podanie z przetłumaczonym tematem pracy zatwierdzonym przez promotora. (formularz do pobrania tutaj).

 • Chcę rozliczyć się po zakończeniu studiów

Należy złożyć w dziekanacie wypełnioną kartę odejścia tzw. “Obiegówkę” wraz z legitymacją studencką (formularz do pobrania tutaj).

 • Chcę się reaktywować na dzień obrony

Należy złożyć w biurze katedry podanie do Prodziekana danego kierunku o reaktywację na dzień obrony z wyznaczonym dniem egzaminu dyplomowego (formularz do pobrania tutaj).

 • Chcę wrócić po urlopie na studia

Należy złożyć w dziekanacie indeks wraz z ewentualnym podaniem o wpis warunkowy i dowodami wpłat za braki.

 • Chcę się przenieść na studia niestacjonarne

Należy uzyskać pisemne zgody obu Prodziekanów a następnie złożyć w dziekanacie studiów stacjonarnych kartę odejścia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – POMOC MATERIALNA

 • Czy wymagane jest zaświadczenie o bezrobociu członka rodziny, jeśli jest on studentem niestacjonarnym?

Jeśli w gospodarstwie domowym pozostaje bezrobotny członek rodziny (rodzic, rodzeństwo studiujące na studiach niestacjonarnych a będące na utrzymaniu rodziców, wnioskodawca będący studentem studiów niestacjonarnych) stosowne zaświadczenie o okresie zarejestrowania w UP oraz pobieraniu ewentualnych świadczeń dla osób bezrobotnych w kwotach netto, jest wymagane.

 • Czy należny składać ponownie wniosek o przyznanie stypendium wraz z tymi samymi dokumentami, aby przedłużyć stypendium na semestr letni?

Nie jest to wymagane o ile sytuacja w trakcie semestru nie uległa zmianie (utrata pracy przez rodziców, utrata zasiłku dla osób bezrobotnych, podjęcie pracy, śmierć członka rodziny etc). Stypendium jest przedłużone na semestr letni, a jego wypłata następuje po otrzymaniu wpisu na kolejny semestr. Wyjątek stanowią osoby, na których spoczywa obowiązek dostarczenia zaświadczenia z UP o bezrobociu (§7 pkt. 23 RPM) oraz zaświadczenia z MOPS/GOPS (§7 pkt. 16, 17, RPM)

 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania zapomogi?

Wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzające sytuację losową przytoczoną w podaniu (faktury, karty szpitalne, akty zgonu, karty przebiegu choroby etc.).

 • Jak najprościej upewnić się czy podanie o stypendium socjalne zostało rozpatrzone?

Wniosek uznany za kompletny jest wprowadzony do systemu Wirtualny Dziekanat, do zakładki “stypendium” oraz oznaczony statusem “przyjęty”. W stosunku do niekompletnych wniosków zachodzi konieczność ich uzupełnienia poprzez przesłanie na adresy mailowe wnioskodawców stosownych wezwań. Do momentu uzupełniania brakujących dokumentów, dane nie są wprowadzane do systemu.

 • Czy można złożyć podanie o stypendium socjalne, jeśli sytuacja materialna rodzinny uległa nagłej zmianie w połowie semestru?

Tak, istnieje taka możliwość.

 • Jak należy wypełnić wniosek o stypendium naukowe, jeśli liczba przedmiotów nie mieści się w tabelce przewidzianej w wydruku ze strony wydziałowej?

W arkuszu można wstawić kolejne wiersze w tabelce.

 • Zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy z uczelni.

Wystawia Dziekanat Pomocy Materialnej (pok. 25)

 • Jakie formalności w dziekanacie socjalnym najlepiej załatwić poprzez starostę?

Każdą dotyczącą spraw socjalnych.

 • Kto może załatwić sprawę w moim imieniu w dziekanacie, jeśli jestem nieosiągalny np. zagranicą/chory w szpitalu?

Starosta oraz osoba, która posiada pisemne upoważnienie do występowania w imieniu nieobecnego studenta.

 • Czy dokumenty mogą być przesłane w formie elektronicznej/pocztą listową, jeśli tak to na jaki adres

Istnieje możliwość składania wniosków drogą korespondencyjną (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy przysyłać na adres dziekanatu, który jest podany na stronie wydziału z dopiskiem “Dziekanat pomocy materialnej”

 • Jak prawidłowo zaznaczyć na którym semestrze się jest na wniosku?

Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego odbywa się w okresie wakacyjnym oraz w pierwszych dniach września. Zaznaczyć należy zatem rok studiów na którym będzie studiowało się od października.