PROCEDURA WYBORU TEMATU PROJEKTU/PRACY DYPLOMOWEJPROCEDURA REJESTRACJI I OCENY PROJEKTU/PRACY DYPLOMOWEJ


Student zobowiązany jest do złożenia pracy, najpóźniej 7 dni przed regulaminowym terminem złożenia pracy dyplomowej. Od 1.10.2020 r. prace składane są tylko w wersji elektronicznej w systemie Dziekanat XP. W teczce studenta przechowywany będzie adres, pod którym będzie dostępna praca dyplomowa. Jednocześnie studenci nadal są zobowiązani do składania prac w postaci elektronicznej na zasadach dotychczasowych zgodnie z Rozporządzeniem Rektora nr 14/2019 w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w AGH. W Biurze Katedry Dyplomującej student składa wydruk strony tytułowej pracy, streszczenie w języku polskim i angielskim, oświadczenia w języku polskim i angielskim oraz 2 płyty CD z nagraną wersją elektroniczną pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)
Załączniki
Załącznik nr 1 – Wzór strony tytułowej
Załącznik nr 2 – Oświadczenie studenta
Załącznik nr 3 – Oświadczenie studenta w przypadku prac dyplomowych, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną
Załącznik nr 4 – Wzór streszczenia pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 – Wzór wniosku o uruchomienie procedury wyjaśniającej w sprawie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu
Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania opiekuna, recenzenta oraz innych osób mających dostęp do informacji zawartych w pracy objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania osób biorących udział w egzaminie dyplomowym pracy dyplomowej objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji
Oświadczenie o zgodzie na przystąpienie do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym