TERMINY OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH I INŻYNIERSKICH

Instrukcja przygotowania Egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w sesji letniej 2019/2020
Zasady organizacji egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2019/2020

Terminy egzaminów w formie zdalnej:
30 czerwca, 7 lipca, 14 lipca, 21 lipca, 8, 15, 22 września 2020

Terminy egzaminów inżynierskich w formie stacjonarnej:
14 lipca, 8 września 2020

INFORMACJA O WARUNKACH PRZYSTĄPIENIA DO OGÓLNEGO EGZAMINU KIERUNKOWEGO I OBRONY PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego – UWAGA! 7 dni przed terminem egzaminu należy zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.
Ogólny egzamin kierunkowy można zdawać w jednym z wyznaczonych terminów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy, przy czym do powtórnego egzaminu może przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Student przed ogólnym egzaminem kierunkowym nie może przystąpić do obrony projektu inżynierskiego. Warunkiem przystąpienia do obrony jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu.

PROCEDURA REJESTRACJI I OCENY PRACY DYPLOMOWEJ


Student zobowiązany jest do oddania za pośrednictwem Opiekuna pracy w Biurze Katedry Dyplomującej najpóźniej 7 dni przed regulaminowym terminem złożenia pracy dyplomowej kompletnej wersji pracy dyplomowej wygenerowanej z modułu Wirtualna Uczelnia zgodnie z Rozporządzeniem Rektora nr 14/2019 w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w AGH.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)
Załączniki
Załącznik nr 1 – Wzór strony tytułowej
Załącznik nr 2 – Oświadczenie studenta
Załącznik nr 3 – Oświadczenie studenta w przypadku prac dyplomowych, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną
Załącznik nr 4 – Wzór streszczenia pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 – Wzór wniosku o uruchomienie procedury wyjaśniającej w sprawie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu
Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania opiekuna, recenzenta oraz innych osób mających dostęp do informacji zawartych w pracy objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania osób biorących udział w egzaminie dyplomowym pracy dyplomowej objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji
Oświadczenie o zgodzie na przystąpienie do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

PROCEDURA ROZLICZENIA W DZIEKANACIE

Minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

  • Odcinek opłaty za dyplom w wysokości:
   • za komplet dyplomu w języku polskim: 60,00 zł,
   • za komplet dyplomu w języku polskim + odpis w języku angielskim: 100,00 zł.

   opłatę należy wpłacić na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   studia stacjonarne: 34 1240 2294 1111 0010 5517 0878
   studia niestacjonarne: 89 1240 4722 1111 0000 4855 9865

  • Arkusz osiągnięć dyplomanta do wpisania do suplementu (formularz w zakładce DO POBRANIA)
  • Zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem (format 4,5 x 6,5 cm) – 5 sztuk lub 6 sztuk przy odpisie w języku angielskim
  • Legitymacja studencka
  • Karta odejścia tzw. obiegówka (formularz w zakładce DO POBRANIA)


ZASADY DYPLOMOWANIA