STUDENCKIE KOŁO ZAKŁADOWE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja zrzeszająca obecnych i przyszłych inżynierów i techników górnictwa, jak i specjalności pokrewnych górnictwu. To organizacja, dzięki której można porównać zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką, odbywając wyjazdy techniczne do kopalń w Polsce i za granicą. Jej działalność polega również na nawiązywaniu znajomości w przemyśle a przede wszystkim szerokiej integracji środowiska studenckiego na naszym wydziale.
http://www.sitg.agh.edu.pl/
facebook

EUROPEAN STUDENTS OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT LOCAL GROUP KRAKÓW


Pierwsza lokalna grupa organizacji ESTIEM w Krakowie zrzeszająca studentów kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji powstała z inicjatywy członków SKN “Zarządzanie”. Celem organizacji jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania, ale coraz częściej do organizacji dołączają również studenci innych wydziałów.
facebook

GRUPA NAUKOWA PRO FUTURO

Głównym celem Grupy jest praca nad rozwojem i propagowaniem nauki we wszystkich jej dziedzinach. W swoich działaniach dąży do integracji środowiska doktorantów, absolwentów i studentów AGH, nawiązywania oraz utrzymywanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami świata nauki i przemysłu oraz nawiązywania kontaktów naukowych z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą. Stara się umożliwić wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych, rozbudzać zainteresowania pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku akademickim.
http://www.profuturo.agh.edu.pl/
facebook