STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MECHANIKI KONSTRUKCJI “AKSJATOR”


Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji “Aksjator” powstało w grudniu 2017 roku przy Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki WGIG AGH. Misją KN “Aksjator” jest zrzeszanie i wspomaganie w rozwoju naukowym pracowitych i zdolnych studentów AGH, a w szczególności studentów kierunku Budownictwo. Zakres zainteresowań członków Koła obejmuje m.in.: inżynierię lądową i mechaniczną, modelowanie metodą elementów skończonych, dynamikę konstrukcji, optymalizację konstrukcji i mechanikę materiałów. Członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w kursach dotyczących mechaniki, modelowania MES oraz programowania prowadzonych przez opiekunów Koła oraz specjalistów spoza AGH. W ramach pracy w Kole studenci wykonują ciekawe projekty konstrukcyjne oraz obliczenia inżynierskie i naukowe, których efekty prezentowane są na studenckich konferencjach naukowych w całej Polsce.http://www.aksjator.agh.edu.pl

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BHP “INSPEKTOR”Studenckie Koło Naukowe BHP “Inspektor” zostało oficjalnie zawiązane z początkiem 2018 roku. Członkowie koła poszerzają swoją wiedzę w obszarze BHP (ochrona pracy, ergonomia w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożenia ze strony środowiska materialnego, wypadki i choroby zawodowe, metodyka oceny ryzyka zawodowego, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną) poprzez wizytacje w zakładach pracy oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach i wykładach prowadzonych przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
facebook

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BUDOWNICTWA I GEOMECHANIKI


Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki działa od 1965 roku przy Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Celem KNBiG jest realizacja idei „Wiedza, pasja, więź”, ponieważ każdy z nas, na pytanie „co nas łączy”, odpowie „AGH!”.
Zakres działania członków koła obejmuje badania w zakresie budownictwa i geotechniki, geomechaniki górniczej oraz budownictwa podziemnego. Koło organizuje wycieczki naukowe i krajoznawcze, a także sesje naukowe oraz konferencje, rozbudzając w ten sposób zainteresowania pracą naukowo–badawczą, twórczą i samokształceniową. Członkowie koła czynnie biorą udział również w różnego rodzaju badaniach. Jedną z dziedzin, w której wykonywane są prace, jest diagnostyka konstrukcji. W ramach tej działalności, w ubiegłym roku we współpracy z innymi kołami pionu, zrealizowany został projekt w Kamieńcu Podolskim, obejmujący analizę stanu technicznego zabytkowego kompleksu klasztorno-kościelnego. Dodatkowo studenci uczestniczą w różnego rodzaju inicjatywach realizowanych w ramach Grantów Rektora, takich jak badania betonów nowej generacji czy drewna. Ponadto studenci realizują swoje własne pomysły, pisząc referaty, które następnie przedstawiane są na konferencjach.
Należy także wspomnieć, że od lat absolwenci, którzy już dawno opuścili naszą Alma Mater, spotykają się podczas wydarzeń organizowanych przez KNBiG. Przykładem takich działań jest Rajd Budowlańca oraz konferencja „Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem”. Dzięki takim spotkaniom studenci mają okazję nawiązać kontakty z branżą, a absolwenci podzielić się doświadczeniami.
Wiedza, pasja, więź. Co nas łączy? KNBiG!

W celu uzyskania szerszych informacji o działalności Koła oraz zapoznania się z aktualną działalnością zapraszamy do odwiedzenia:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE “EKOSPIRIT”


Studenckie Koło Naukowe EKOSPIRIT powstało w roku 2001 i działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. Głównym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską z dziedziny inżynierii środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami wśród studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Członkowie koła angażują się w różne prace naukowe, organizacyjne, czynnie uczestniczą w wykładach, konferencjach i wyjazdach m.in. do zakładów zajmujących się wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów, KGHM Polska Miedź S.A., kopalń węgla kamiennego i brunatnego, elektrociepłowni.
http://student.agh.edu.pl/espirit/

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE “FILAR”


Studenckie Koło Naukowe FILAR zostało utworzone 20 października 1972 roku. Od początku istnienia jednoczy wszystkich studentów którym bliskie jest górnictwo podziemne i którzy pragną w okresie swoich studiów poszerzyć swoją wiedzę. Członkowie SKN FILAR realizują się w działalności:

  1. Naukowej: realizacja Grantów Rektorskich, np. „Optymalizacja parametrów obudowy kotwowej wklejanej dla górnictwa podziemnego”, „Zastosowanie odpadów w podziemnych technologiach górniczych” „Zdalnie sterowane modele maszyn w systemie komorowo-filarowym dla podziemnej eksploatacji złóż surowców mineralnych”, „Zagospodarowanie metanu w kopalniach metanowych”, „Przewietrzanie długich wyrobisk ślepych”.
  2. Szkoleniowej: udział w krajowych oraz międzynarodowych kursach Inżynierii Górniczej, np. Summer School of Mining Engineering, KIC Raw Materials, staże w kopalniach podziemnych, uczestnictwo w konferencjach naukowych Polski Kongres Górniczy, Szkoła Eksploatacji Podziemnej.
  3. Organizacyjnej: organizacja Sekcji nr 1 w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego oraz spotkań pt. „Spotkanie z przemysłem” z kierownictwem kopalń oraz prezesami firm górniczych np. Famur (Remag), CFT Polska itp..
  4. Promocyjnej i reprezentacyjnej: aktywny udział i pomoc studentów w obchodach Barbórkowych, m.in. „Skok przez skórę”, „Poczet Sztandarowy”, promocja Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii wśród uczniów szkół średnich, prezentacja kierunku inżynieria górnicza oraz wyników badań podczas: Dnia Otwartego na AGH, Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie oraz Warszawie.
W celu uzyskania szerszych informacji o działalności Koła oraz zapoznania się z aktualną działalnością zapraszamy do odwiedzenia:

Osoby zainteresowane dołączeniem do Koła Naukowego Filar prosimy o kontakt z opiekunami, którymi są:

  • dr inż. Krzysztof Skrzypkowski – skrzypko@agh.edu.pl (paw. A-4, parter, pok. 10 tel: 126172160)
  • dr inż. Zbigniew Kuczera – zkuczera@agh.edu.pl (paw. A-1, I piętro , pok. 113 tel: 126172163)

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE “KLIWENT”


Koło Naukowe Kliwent zostało zawiązane na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 29 maja 2002 r.
KN Kliwent zrzesza studentów, którzy poprzez swoją działalność chcą poszerzyć wiedzę w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji, ogrzewnictwa oraz chłodnictwa (HVAC&R), zarówno w obiektach przemysłowych, mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, przy uwzględnieniu najnowszych technologii dostępnych na rynku, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii. Koło od początku swojego istnienia szeroko współpracuje z firmami działającymi w branży HVAC&R. W ramach działalności KN Kliwent organizowane są seminaria i wykłady, na których goszczą przedstawiciele nauki oraz firm branżowych. Szeroka współpraca z wiodącymi firmami branży umożliwia także zdobywanie doświadczeń w zakresie audytów pracy urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz praktycznych szkoleń i kursów, szczególnie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych. Corocznie członkowie koła mają możliwość uczestnictwa w wielu wyjazdach naukowo-technicznych, w czasie których mogą zapoznać się z procesami produkcyjnymi urządzeń wentylacyjnych, etapami realizacji inwestycji w zakresie instalacji HVAC&R, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz nietypowych rozwiązań instalacji przemysłowych. Uczestniczą także w cyklicznych spotkaniach i festiwalach, w czasie których propagują wiedzę i rozwiązania techniczne stosowane w branży HVAC&R, a tym samym przedstawiają korzyści, jakie daje studiowanie na kierunku Inżynieria Kształtowania Środowiska oraz na specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa.
Nieodłącznym elementem działalności Koła jest organizowana od 2014 roku konferencja Kliwent Event, angażująca zarówno studentów, pracowników naukowych, jak i przedstawicieli firm z branży HVAC&R. Celem konferencji jest poszerzenie świadomości i wiedzy studentów w aspekcie projektowania i stosowania najnowszych rozwiązań w branży HVAC&R.
Studenci działający w KN Kliwent realizują prace naukowo-badawcze, w tym Granty Rektorskie AGH oraz projekty społeczne o charakterze naukowo-dydaktycznym. Efektem tych działań jest rozbudowa zaplecza badawczego i laboratoryjnego, umożliwiająca prowadzenie badań naukowych i publikacje w czasopismach naukowych.

W celu uzyskania szerszych informacji o działalności Koła oraz zapoznania się z aktualną działalnością zapraszamy do odwiedzenia:

Osoby zainteresowane dołączeniem do Koła Naukowego Kliwent prosimy o kontakt z opiekunami, którymi są:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE “SEPARATOR”


Studenckie Koło Naukowe “Separator” działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.
http://student.agh.edu.pl/kns/

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE “SKALNIK”


Koło Naukowe Górnictwa Odkrywkowego „Skalnik” jest kołem działającym przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii od 1964 roku. Jego członkowie to ludzie ambitni oraz kreatywni, których celem jest zgłębianie wiedzy związanej z górnictwem odkrywkowym. Aktywnie uczestniczą w sesjach oraz konferencjach, m.in. w Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH oraz biorą udział w wyjazdach technologicznych, gdzie zaznajomieni z problematyką zakładów górniczych zdobywają nowe doświadczenie oraz wiedzę praktyczną. Misję popularyzacji górnictwa odzwierciedlają wyjazdy do szkół średnich w ramach grantu „Promocja” oraz warsztaty dla najmłodszych w ramach „AGH Junior”, na których uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką górnictwa odkrywkowego. Współpraca z firmami oraz organizacjami studenckimi, pozwala członkom na wykonywanie ciekawych projektów naukowo-badawczych. Przykładem jest specjalistyczne urządzenie kontrolne do otworów strzałowych, skonstruowane przez członków koła, które jest testowane na terenie zakładów górniczych. Kolejnym przedsięwzięciem jest cykl „Spotkania w przemyśle”, gdzie studenci mają szansę porozmawiać z ludźmi z branży oraz zadać pytania odnośnie ścieżki kariery.

W celu uzyskania szerszych informacji o działalności Koła oraz zapoznania się z aktualną działalnością zapraszamy do odwiedzenia:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TECHNIKI STRZELNICZEJ I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH “DETONATOR”


Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych “Detonator” powstało w styczniu 2017 roku przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Działalność SKN TSiMW “Detonator” związana jest z pracą naukową oraz rozwijaniem umiejętności i wiedzy w zakresie szeroko pojętej techniki strzelniczej i cywilnego zastosowania materiałów wybuchowych w różnych gałęziach gospodarki – górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie i kształtowaniu środowiska oraz współpracą z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami związanymi z zastosowaniem, produkcją oraz badaniem materiałów wybuchowych. Bezpośrednia współpraca Koła z Pracownią Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko oraz Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych ze stacją badawczo-dydaktyczną w Regulicach pozwala na poszerzanie wiedzy teoretycznej o zagadnienia praktyczne oraz realizowanie studenckich projektów badawczych.http://www.detonator.agh.edu.pl/

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE “ZARZĄDZANIE”


Studenckie Koło Naukowe “Zarządzanie” powstało w 1992 roku jako kontynuacja działalności Koła Naukowego “Carbon” i działa przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Najważniejszym celem Koła jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy (robiąc to przy tym w jak najbardziej atrakcyjny sposób) z zakresu szeroko pojętego zarządzania i marketingu, koncentrując się jednakże najmocniej na zagadnieniach dotyczących zarządzania produkcją oraz zarządzania jakością i to w różnych gałęziach przemysłu. Członkowie Koła biorą udział w wielu bardzo ciekawych projektach naukowych, konferencjach i wykładach oraz w wyjazdach technologicznych w kraju i zagranicą, a także tworzą zgraną, dobrze się ze sobą czującą grupę młodych naukowców. Już od 10 lat przygotowują stoisko Wydziału na Dniach Otwartych AGH. To z ich inicjatywy powstał i przez nich jest prowadzony fanpage Wydziału na Facebooku. Hasło przewodnie Koła brzmi: Rozkręcimy Was. SKNZ to więc sposób na niezwykle interesujące wykorzystanie czasu.http://www.sknz.agh.edu.pl/