Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej mogą rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się inicjatywą działając w kilkunastu organizacjach studenckich funkcjonujących przy Akademii Górniczo-Hutniczej – zobacz tutaj. Z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii, przez swoje korzenie, członków zarządu lub silną reprezentację studentów Wydziału wśród członków, szczególnie silnie związane są poniżej wymienione organizacje.

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii działa 11 studenckich kół naukowych. Koła te stwarzając możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców stanowią formę rzeczywistej realizacji, pożądanego w obecnych warunkach, modelu mistrza i ucznia.
Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły.
Do najczęściej stosowanych form działalności kół naukowych można zaliczyć: cykliczne spotkania szkoleniowe, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w studenckiej wymianie międzynarodowej oraz w wyjazdach badawczo-szkoleniowych, naukowo-turystycznych i rekreacyjnych.
Członkowie kół naukowych corocznie w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego przedstawiają wyniki indywidualnych prac naukowo-badawczych i projektów tematycznych.