WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OBIEKTÓW

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach. Studia są kierowane do osób zatrudnionych: w firmach branży klimatyzacyjnej, biurach projektowych oraz produkujących urządzenia, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu klimatyzacji obiektów, instalacji ogrzewania, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapozna się również z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowaniem automatyki i sterowania w instalacjach klimatyzacyjnych oraz zagadnieniami z wentylacji pożarowej.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Klimatyzacja obiektów
 • Urządzenia w klimatyzacji
 • Instalacje ogrzewania budynków
 • Programy komputerowe w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
 • Instalacje chłodnicze
 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
 • Automatyka i sterowanie w instalacjach klimatyzacyjnych
 • Wentylacja pożarowa
 • Praktyczne zastosowania klimatyzacji w obiektach

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z branżą grzewczą, wentylacją i klimatyzacyjną HVAC. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów HVAC w obiektach. Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od października)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciagły, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie,
 • odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich),
 • kwestionariusz osobowy.
TRYB ZGŁOSZEŃ
kolejność zgłoszeń
LICZBA MIEJSC
16
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 115
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
dr inż. Rafał Łuczak
Tel. +4812 617 21-59
e-mail: rluczak@agh.edu.pl
OPŁATY
4 500 zł

Termin płatności do 31 marca br.

Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

KIEROWNIK
Dr hab. inż. Marek Borowski
OSOBA DO KONTAKTU
dr hab. inż. Marek Borowski
Tel. +4812 617 20 68
e-mail: borowski@agh.edu.pl
dr inż. Rafał Łuczak
Tel. +4812 617 21-59
e-mail: rluczak@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe oraz zajęcia terenowe. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w formie 15 dwudniowych sesji dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie. Zajęcia terenowe realizowane będą w formie wyjazdu do wybranych inwestycji związanych z tematyką studiów podyplomowych.
Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 115
tel.: 12 617 21 59, 617 20 68
e-mail: rluczak@agh.edu.plborowski@agh.edu.pl