WĘGIEL KOKSOWY I KOKS – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA TECHNOLOGICZNE I RYNKOWE

Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji i świadomości pracowników sektora wydobywczo-energetycznego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z rolą i znaczeniem węgla kamiennego, zwłaszcza koksowego (metalurgicznego). Studenci pozyskują wiedzę i kompetencje o procesach technologicznych realizowanych od etapu rozpoznania geologicznego, poprzez metody szacowania wartości złoża, techniki eksploatacji i przeróbki węgla, problematykę sektora koksochemicznego, w kontekście strategii, możliwości rozwoju i perspektyw w określonych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zakres kształcenia studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i obejmuje: ocenę jakościową węgli, zwłaszcza koksowych, statystyczne metody dokumentowania złóż wraz ze standardami raportowania zasobów, optymalizację wybranych elementów technologii górniczych, z uwzględnieniem nowoczesnych metod zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, harmonogramowania i planowania produkcji z wykorzystaniem metod lean mining, elementy strategii handlu i produkcji koksu w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa w dobie globalizacji oraz problematykę zagospodarowania odpadów. Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych są pozytywne oceny z egzaminów semestralnych i pracy końcowej, potwierdzone po ukończeniu studiów świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zakres tematyczny Studium podyplomowego z zakresu technologii węgla i koksownictwa adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych technicznych jak również uniwersytetów, pracujących w przemyśle wydobywczym, energetycznym, metalurgicznym lub chemicznym. Grupą docelową są zarówno pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w procesie technologicznym, jak również kadra menadżerska. Słuchacze otrzymują aktualną wiedzę w zakresie najnowszych technologii dostępnych na rynku na kolejnych etapach jej realizacji. Absolwent Studium posiada wiedzę dotyczącą roli, znaczenia i wartości węgla koksowego dla gospodarki. Ma ogólne rozeznanie odnośnie całego cyklu technologicznego od etapu rozpoznania złoża do produkcji koksu, poprzez zagadnienia energochemicznego przetwórstwa, handlu węglem i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem w grupie węglowo-koksowej. Poznaje zasady właściwego rozpoznania geologicznego i oszacowania ilości zasobów węgla koksowego według międzynarodowych standardów. Zna kluczowe metody oceny geologicznej wartości złoża, sposoby ich charakteryzowania i dokumentowania dla potrzeb konkretnych technik wydobywczych umożliwiających poprawę jakości produkcji w nowoczesnej kopalni, przyjaznej dla środowiska naturalnego i racjonalnie zagospodarowującej odpady. Absolwent ma pogłębioną świadomość znaczenia gospodarki w obiegu zamkniętym w odniesieniu do omawianych procesów, poznając szczegółowo poszczególne ich etapy, umożliwiające planowania i harmonogramowanie nakierowane na optymalizowania efektów działalności przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu. Poznaje etapy technologii podziemnej eksploatacji złoża w określonych warunkach geologicznych uwzględniającą, najnowsze trendy w zakresie mechanizacji i automatyzacji, umożliwiające lepszą kontrolę procesu. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu problematyki przeróbki węgla koksowego i optymalizowania składu mieszanek węgla koksowego zapewniających wysoką efektywność procesów koksowniczych. Ponadto pozna wybrane zagadnienia procesów koksochemicznych. Dzięki włączeniom zagadnień makroekonomicznych do programu nauczania, posiadane kompetencje absolwentów będą poszerzone o analityczne podejście do zagadnień strategicznego planowania zarówno eksploatacji węgla koksowego, jak również produkcji koksu dla potrzeb przemysłu metalurgicznego w Polsce i na świecie, w określonych uwarunkowaniach geopolitycznych. Zdobywa kompetencje podnoszące poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych i społecznych umożliwiających aktywny udział w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, na różnych szczeblach kariery zawodowej, zwłaszcza stanowiskach menadżerskich.

CZAS TRWANIA
2 semestry (10 miesięcy)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz do pobrania na stronie studiów),
  • karta zgłoszenia (formularz do pobrania na stronie studiów),
  • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie studiów),
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

TRYB ZGŁOSZEŃ
Wypełnione dokumenty należy podpisać i po skopiowaniu odesłać elektronicznie na jeden z poniższych adresów. Oryginał dyplomu należy dostarczyć do wglądu na pierwszych zajęciach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.
LICZBA MIEJSC
50
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pok. 227, II piętro
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
inż. Marek Kulik tel. 12 617 21 56 e-mail: kulik@agh.edu.pl
OPŁATY
5 000 zł./2 semestry (możliwość płatności w ratach)
KIEROWNIK
Dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
OSOBA DO KONTAKTU
Sprawy organizacyjne: inż. Marek Kulik
tel. 12 617 21 56
e-mail: kulik@agh.edu.pl
Sprawy finansowe: mgr Beata Kaszowska-Krepel
tel: 12 617 20 65
pok. 202, paw. A-4
e-mail: beatakn@agh.edu

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia na studiach odbywają się w soboty, wyjątkowo w niedziele.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
paw. A-4, pok. 227a lub 202, II p.
tel.: 12 617 21 56
e-mail: kulik@agh.edu.pl
http://www.wkk.agh.edu.pl