RENOWACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dynamiczny rozwój przemysłu a także infrastruktury miejskiej sprawia, że zabytkowe zespoły staromiejskie, nadwyrężone przez czas ulegają częściowemu lub całkowitemu niszczeniu. Problemy rewaloryzacji budowli i miast zabytkowych wymagają przygotowania kadry w obszarze konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa budowlanego, geomechaniki, stateczności obiektów budowlanych, sposobu posadowienia fundamentów.
Studia adresowane są do osób zajmujących się na co dzień problematyką rewitalizacji i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno osób uczestniczących w bezpośredniej realizacji i prowadzeniu prac, jak i osób biorących udział w zarządzaniu, organizowaniu i przygotowaniu prac konserwatorskich. Studia skierowane są zwłaszcza do osób o różnych specjalnościach zawodowych, którzy w swej działalności administracyjnej, projektowej, budowlanej i inwestycyjnej mają do czynienia z szeroko pojętymi zagadnieniami praktycznymi i teoretycznym z dziedziny konserwacji zabytków architektury. Celem Studiów jest permanentne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w celu właściwego przygotowania Słuchaczy do pełnienia zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Przepisy prawne w budownictwie i ochronie zabytków
 • Historyczny rozwój architektury i technik budowlanych
 • Przyczyny awarii i katastrof budowlanych
 • Fizyka budowli i ochrona przed destrukcją
 • Geotechniczne metody zabezpieczenia podziemnych obiektów zabytkowych
 • Diagnostyka i metody badań konstrukcji budowlanych
 • Niezawodność, trwałość oraz użyteczność ustrojów i obiektów budowlanych
 • Materiały budowlane stosowane przy remontach, naprawach i wzmacnianiu
 • Dokumentacja konserwatorska i projektowa
 • Metody zabezpieczania, naprawy i wzmacniania obiektów budowlanych
 • Epidermiczne zabiegi konserwatorskie
 • Metody zabezpieczenia i ochrony p.poż. w budynkach zabytkowych
 • Kalkulacja kosztów remontów i modernizacji budynków

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego i projektowych, organizacjach konsultingowych, badawczo-naukowych, wyższych uczelniach oraz organach nadzoru budowlanego i administracji państwowej i samorządowej, a także zdobywają kwalifikacje menedżerskie potrzebne do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi oraz utrzymania i odtwarzania zabytkowych obiektów budowlanych i górniczych.
Absolwent tej specjalności uzyskuje, oprócz rozszerzonej wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, wszechstronne przygotowanie w zakresie współczesnych metod rekonstrukcji głównie pod-ziemnych elementów budowli zabytkowych, ich modernizacji, napraw i konserwacji. W procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na rozwiązywanie nietypowych problemów w budowlach zabytkowych, zastosowanie technik komputerowych w geotechnice i projektowaniu inżynierskim oraz związki podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z tymi technikami.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od X 2018 r. do VII 2019 r.)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
od 1 IV do 6 X 2018 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu.
TRYB ZGŁOSZEŃ
kolejność zgłoszeń
LICZBA MIEJSC
30
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, I p., nad halą masz, pok. 101
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
dr inż. Oksana Kinasz (A-1, I p., nad halą masz, pok. 101, tel.: 12 617 21 82, kinash@agh.edu.pl)
OPŁATY
4 000 zł
KIEROWNIK
prof. zw. dr hab. inż. Roman Kinasz
tel.: 12 617 21 01, 506 819 548
e-mail: rkinash@agh.edu.pl
OSOBA DO KONTAKTU
dr inż. Oksana Kinasz
tel.: 12 617 21 82
e-mail: kinash@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE


Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu (sobota–niedziela): soboty w godz. 8.00–18.30, niedziele w godz. 8.00–16.30.
Studia podyplomowe zostały wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy. Tym samym istnieje możliwość uzyskania przez bezrobotnych słuchaczy dofinansowania z Urzędu Pracy kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, I piętro, pokój 128
tel.: 12 617 20 83
fax: 12 617 20 59
e-mail: kinash@agh.edu.pl
http://www.kgbig.agh.edu.pl/Podyplomowe.html