ODPADY W KOPALNIACH


Górnictwo jest branżą wytwarzającą największą ilość odpadów. Jest także branżą, która wykorzystuje największą ich ilość. W kopalniach zagadnieniami odpadów zajmują się pracownicy o różnym wykształceniu, nie zawsze technicznym. Gospodarka odpadami w kopalniach wymaga znajomości wielu zagadnień, których nie można poznać na jednym kierunku studiów. Po pierwsze zagadnienia prawne. Znajomość prawa polskiego, a także dyrektyw i decyzji unijnych wymaga ciągłego śledzenia zachodzących zmian. W oparciu o to prawo są stawiane kopalniom wymagania przez urzędy górnicze i inspektoraty ochrony środowiska. Studium umożliwi poznanie tych wymagań dzięki bezpośrednim kontaktom z wykładowcami, którymi między innymi będą przedstawiciele tych dwóch urzędów.
Pierwszy semestr studium obejmie przede wszystkim zagadnienia ogólne z zakresu ochrony środowiska. Oprócz zagadnień prawnych zostaną przedstawione problemy nowoczesnej strategii ochrony środowiska, to jest czystszej produkcji oraz wymagań sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego określonych w normie ISO 14001 oraz Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. W tym semestrze słuchacze studium zapoznają się również z wymaganiami stawianymi przed inwestorem przygotowującym raport oddziaływania na środowisko. Semestr drugi studium obejmie zagadnienia specjalistyczne związane ze stosowaniem odpadów w kopalniach. Słuchacze zapoznają się z własnościami odpadów przemysłowych, które mogą być wykorzystywane w kopalniach, oraz będą uczestniczyć w badaniach niektórych z tych własności. Technologie wykorzystujące odpady będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady z różnych kopalń. W ramach warsztatów odbędą się zajęcia w wybranych kopalniach, co pozwoli na weryfikację wiedzy teoretycznej z osiągnięciami praktycznymi.
Ukończenie studiów podyplomowych przez osoby legitymujące się dyplomem inżynierskim umożliwia kontynuowanie kształcenia na II stopniu (studia magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Podstawy prawne gospodarki odpadami w kopalniach.
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego.
 • Gospodarka odpadami.
 • Fizykochemia odpadów.
 • Projektowanie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 • Charakterystyka i własności odpadów przemysłowych wykorzystywanych w kopalniach.
 • Technologie górnictwa podziemnego wykorzystujące odpady.
 • Edukacja ekologiczna.
 • Inspektorat Ochrony Środowiska – partner kopalni w działaniach proekologicznych.
 • Opracowanie danych środowiskowych.
 • Raport oddziaływania na środowisko – zakres, wymagania.
 • Warsztaty terenowe.
 • Seminarium dyplomowe (praca kontrolna).

SYLWETKA ABSOLWENTA


Absolwent studium zdobędzie wiedzę ogólną w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji tej gospodarki w kopalniach i przedsiębiorstwach związanych z górnictwem. Przede wszystkim pozna obowiązujące w tym zakresie prawo krajowe oraz dyrektywy unijne. Pozna wymagania stawiane przez normy środowiskowe oraz zakres zagadnień koniecznych do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Drugi blok programowy obejmuje zdobycie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności wykorzystywania odpadów górniczych i innych przemysłowych w różnych technologiach, głównie górniczych. Uzyska również wiedzę z zakresu technik odzysku surowców, jak i unieszkodliwiania odpadów. Studium pozwoli na zdobycie umiejętności przygotowania dokumentacji potrzebnych do spełnienia wymagań środowiskowych (ISO 14001, EMAS) oraz raportu oddziaływania na środowisko. Absolwent będzie umiał sporządzić projekt na podstawie, którego będą stosowane odpady w kopalni.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od X 2014 r. do VI 2015 r.)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
Od VI do IX 2014 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich,
 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • karta zgłoszenia

Formularze do pobrania w Sekretariacie KIŚiPS, pawilon A-1, pok. 23 lub na stronie http://www.kisips.agh.edu.pl/
Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

TRYB ZGŁOSZEŃ
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.
LICZBA MIEJSC
30
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Sekretariat KIŚiPS, pawilon A-1, pokój 23
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
Małgorzata Weklicz
tel. 12 617 27 59
e-mail: weklicz@agh.edu.pl
OPŁATY
3 400 zł
KIEROWNIK
prof. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
OSOBA DO KONTAKTU
dr inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk
tel. 12 617 41 94
Małgorzata Weklicz
tel.: 12 617 27 59
e-mail: weklicz@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE


Zajęcia na studiach odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (po południu od godz. 16.30) i w soboty.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 23
tel.: 12 617 27 59
fax: 12 617 27 59
e-mail: weklicz@agh.edu.pl