KLIMATYZACJA KOPALŃ

Celem studiów jest aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie procesów wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych oraz systemach klimatyzacji kopalń. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych. Zostaje zapoznany z zasadami projektowania systemów klimatyzacyjnych w górnictwie podziemnym.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Podstawy chłodnictwa
 • Mikroklimat wyrobisk górniczych
 • Wentylacja wyrobisk górniczych
 • Wymiana ciepła i wymienniki
 • Prognozowanie zagrożenia temperaturowego
 • Chłodnicze maszyny robocze
 • Systemy i urządzenia chłodnicze
 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
 • Systemy klimatyzacji kopalń
 • Automatyka chłodnicza i układy zasilająco-sterujące
 • Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń chłodniczych w górnictwie

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z wentylacją, mechaniką i energetyką w górnictwie podziemnym. Zdobyta wiedza oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów klimatyzacji w wyrobiskach podziemnych.
Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od X 2014 r. do VI 2015r.)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
do 30 IX 2014 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie,
 • odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich),
 • kwestionariusz osobowy.
TRYB ZGŁOSZEŃ
kolejność zgłoszeń
LICZBA MIEJSC
20
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 107a
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
dr hab. inż. Dariusz Obracaj (tel.: 12 617 21 80)
OPŁATY
5 000 zł
KIEROWNIK
dr hab. inż. Dariusz Obracaj
OSOBA DO KONTAKTU
dr hab. inż. Dariusz Obracaj
tel.: 12 617 21 80
e-mail: obracaj@agh.edu.pl
dr hab. inż. Łukasz Mika
tel.: 12 628 35 89
e-mail: mikaluk@mech.pk.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne i zajęcia terenowe. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Politechnice Krakowskiej w formie 15 dwudniowych sesji dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie. Zajęcia terenowe realizowane będą w formie wyjazdu do wybranych zakładów górniczych z zabudowanymi systemami klimatyzacji wyrobisk podziemnych.
Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.
Termin płatności: do 24 X br.
Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 107a
tel.: 12 617 21 80, 628 35 89, 617 21 62
fax: 12 617 21 80
e-mail: obracaj@agh.edu.plmikaluk@mech.pk.edu.pl
www.kk.agh.edu.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki