GÓRNICTWO PODZIEMNE

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni technicznych (z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera), którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego, a w szczególności do:

 • absolwentów kierunku Górnictwo i Geologia, którzy chcą uzupełnić brakujące przedmioty wymagane do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych,
 • absolwentów innych kierunków aniżeli Górnictwo i Geologia, którzy zamierzają ubiegać się o:
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych,
  • przyjęcie na II stopień studiów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalności Górnictwo Podziemne.

Studia Podyplomowe w zakresie Górnictwa Podziemnego spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących czynności w dozorze i wyższym dozorze w specjalności górniczej oraz kierownika i zastępcy kierownika działu (górniczego, techniki strzałowej, tąpań) ruchu zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

Studia obejmują 216 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i umożliwia uzyskanie 44 punków ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Na studiach realizowane będą następujące przedmioty:

 • Geologia, mineralogia i petrografia,
 • Górnictwo ogólne,
 • Zarys geomechaniki,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Geodezja i kartografia górnicza,
 • Górnictwo podziemne,
 • Aerologia górnicza,
 • Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie,
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • Technika strzelnicza,
 • Budownictwo podziemne,
 • Maszyny i urządzenia górnicze,
 • Zagrożenia naturalne w górnictwie,
 • Pożary podziemne.

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem literatury są zbieżne z treściami zawartymi w programie zajęć dydaktycznych SYLLABUS na studiach I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia, specjalność Eksploatacja Złóż Surowców Mineralnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kształcenie w zakresie górnictwa podziemnego zapewni słuchaczom nabycie wiedzy w zakresie nauk o ziemi oraz technik i technologii eksploatacji podziemnej kopalin stałych. Odpowiednio przygotowany program nauczania, zbieżny z obowiązującymi standardami na I stopniu studiów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, na kierunku Górnictwa i Geologii, specjalności Eksploatacja Złóż Surowców Mineralnych, obejmuje szeroką gamę treści kierunkowych (m. in. geologia, górnictwo, geomechanika, aerologia górnicza, bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, technika strzelnicza, zagrożenia naturalne, pożary podziemne oraz technika podziemnej eksploatacji złóż). Dopełnieniem procesu dydaktycznego jest wykonanie pracy końcowej z zakresu techniki podziemnej eksploatacji złóż.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od października do czerwca)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, wraz z suplementem lub kserokopią indeksu,
 • podanie o przyjęcie (formularz do pobrania na stronie studiów),
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie studiów),
 • karta zgłoszenia (formularz do pobrania na stronie studiów).

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

TRYB ZGŁOSZEŃ
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.
LICZBA MIEJSC
35
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój nr 12
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
Wojciech Cyrnek (tel.: 12 617 20 74, wocy@agh.edu.pl)
Marek Pers (tel.: 12 617 20 74, pers@agh.edu.pl)
OPŁATY
4.000 zł (możliwość płatności w ratach)
KIEROWNIK
dr hab. inż. Zbigniew Burtan
OSOBA DO KONTAKTU
Wojciech Cyrnek, Marek Pers
tel.: 12 617 20 74
e-mail: wocy@agh.edu.plpers@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (od godz. 16.:0) i w soboty (od godz. 8:30).

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój nr 12
tel.: 12 617 20 74
fax: 12 617 20 74
e-mail: wocy@agh.edu.plpers@agh.edu.pl
http://www.spdgp.agh.edu.pl