GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów, absolwent będzie mógł wykazać się znajomością technologii odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, jak również zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Górnictwa odkrywkowego może świadczyć o posiadaniu odpowiedniego przygotowania zawodowego przy ubieganiu się o kwalifikacje w zakresie niższego oraz średniego dozoru górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Geologia złożowa i geologiczna obsługa kopalń
 • Stateczność skarp i zboczy
 • Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
 • Technologia eksploatacji w górnictwie odkrywkowym
 • Transport w górnictwie odkrywkowym
 • Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
 • Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
 • Odwadnianie kopalń odkrywkowych z elementami hydrogeologii
 • Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym
 • Projektowanie kopalń odkrywkowych
 • Technologia przeróbki surowców mineralnych w górnictwie odkrywkowym
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
 • Technika odkrywkowej eksploatacji złóż – projektowanie i eksploatacja układów cyklicznych
 • Technika odkrywkowej eksploatacji złóż – projektowanie i eksploatacja układów KTZ

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów nabędą aktualną wiedzę z tematyki górnictwa odkrywkowego, obejmującą wszystkie etapy związane z prowadzeniem działalności górniczej.
Ukończenie studiów podyplomowych ułatwi zdobycie kwalifikacji ogólnych wynikających z art. 54 nowego Prawa geologiczno-górniczego.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od X 2018 r. do IX 2019 r.)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
od 19 VI do 21 IX 2018 r. (Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń)
WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie o przyjęcie (wzór tutaj),
 • kwestionariusz osobowy (wzór tutaj),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego (licencjackich, inżynierskich) lub drugiego stopnia (magisterskich).
 • potwierdzenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł.
TRYB ZGŁOSZEŃ
kolejność zgłoszeń
LICZBA MIEJSC
40
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 218
Wymagane dokumenty można dostarczać wyłącznie drogą pocztową lub osobiście (z wyjątkiem miesiąca sierpnia).
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
dr inż. Dorota Łochańska (tel.: 12 617 21 09)
OPŁATY
3 800 zł
KIEROWNIK
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
OSOBA DO KONTAKTU
dr inż. Maciej Zajączkowski
tel.: 603 915 445
e-mail: maciejz@agh.edu.pl
dr inż. Dorota Łochańska
tel.: 12 617 21 09
e-mail: lochan@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godz. zajęć dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się w systemie studiów zaocznych tzn. średnio jeden raz w miesiącu: w sobotę i niedzielę. Jeden zjazd w drugim semestrze obejmuje również piątek, w który organizowane są zajęcia w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach. Łącznie odbywa się 10 zjazdów. W ramach programu studiów przewidziane są dwa egzaminy semestralne oraz obrona pracy końcowej.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
http://www.studiago.agh.edu.pl