EKSPLOATACJA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH

Zakres studiów obejmuje kompleksowo dziedziny wiedzy spotykane w problematyce funkcjonowania głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są zagadnienia rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznymi. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań sozologii i sozotechniki. Duży nacisk położony jest na efektywność i energochłonność ujmowania wody w poszczególnych fazach życia studni. Ważnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu oraz oceną stanu technicznego wyposażenia studni.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Zagadnienia prawne
 • Hydrogeologia
 • Wiertnictwo hydrogeologiczne
 • Hydraulika studzienna
 • Wytrzymałość materiałów
 • Gospodarka wodna
 • Hydromechanika i maszyny przepływowe
 • Gospodarka maszynowa i remontowa
 • Podstawy automatyki przemysłowej i elektrotechniki
 • Rekonstrukcja i renowacja studni
 • Monitoring środowiska wodnego
 • Technologia uzdatniania wody
 • Zajęcia seminaryjne i konsultacje

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych zna zagadnienia prawne wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych. Ma wiedzę dotyczącą znaczenia warunków hydrogeologicznych oraz potrafi dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Posiada podstawową wiedzę w zakresie wiertnictwa hydrogeologicznego, hydrauliki studziennej, geotechniki i wytrzymałości konstrukcji.
Potrafi interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna typy konstrukcji agregatów pompowych i potrafi dobrać urządzenie pompowe do istniejących warunków geośrodowiskowych. Umie zarządzać gospodarką maszynową i remontową, zna podstawy automatyzacji procesów przemysłowych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz umie wykorzystywać aktualne rozwiązania elektrotechniczne. Rozumie potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami gospodarki wodnej. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić wiedzę z zakresu zarządzania ujęciami wód podziemnych, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od II 2015 r. do I 2016 r.)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
od 3 XI 2014 r. do 16 I 2015 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego (inżynierskich) lub drugiego stopnia (magisterskich),
 • podanie o przyjęcie (wzór dostępny na stronie internetowej),
 • kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie internetowej).
TRYB ZGŁOSZEŃ
kolejność zgłoszeń
LICZBA MIEJSC
40
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-3, pokój 424A
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala (tel.12 617 39 08, kazn@agh.edu.pl)
OPŁATY
3.600 zł
KIEROWNIK
dr inż. Krzysztof Polak
OSOBA DO KONTAKTU
mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala
tel. 12 617 39 08
e-mail: kazn@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych, tzn. w soboty i niedziele, zwykle jeden raz miesiącu. Studia realizowane są w systemie semestr letni (I) – semestr zimowy (II). Dwa zjazdy odbywają się w piątek, jeden w semestrze letnim, jeden w semestrze zimowym (zajęcia praktyczne w czerwcu i wrześniu). Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranych ujęciach wód podziemnych (poza Krakowem). Program przewiduje 126 godz. dydaktycznych, tj. około 10 zjazdów. W ramach programu studiów przewidziane są egzaminy z wybranych przedmiotów oraz obrona pracy końcowej.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-3, pokój 424A
tel./fax: 12 617 39 08
e-mail: kazn@agh.edu.pl
http://www.kgo.agh.edu.pl/euwp