BUDOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO TUNELOWE

W Polsce w ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój budownictwa podziemnego (budowa metra, tuneli drogowych i kolejowych, garaży podziemnych, składowisk itp.). Z tego powodu zostały przygotowane studia podyplomowe skierowane do absolwentów szkół wyższych technicznych (preferowane wykształcenie o kierunku: budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje szczególnie w zakresie budownictwa tunelowego. Studia obejmują 183 godz. dydaktyczne prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, a także wyjazdów technicznych. Zajęcia prowadzone są także w formie on-line. Pierwszy semestr zajęć jest poświęcony zagadnieniom związanym z rozpoznaniem i oceną własności masywów skalnych i gruntowych, metodami drążenia tuneli, ocenie współpracy masywu skalnego z obudową oraz projektowaniu tuneli, łącznie z oceną stateczności portali. Projektowanie prowadzone będzie z uwzględnieniem metod analitycznych, jak i metod numerycznych. Drugi semestr zajęć skoncentrowany będzie na omówieniu problematyki bezpieczeństwa tunelowego, w tym problemów związanych z wentylacją tuneli, zagrożeniem pożarami, niezbędnym wyposażeniem technicznym tuneli. Omówiona zostanie także rola i wymogi monitoringu podczas budowy i użytkowania tuneli, analiza bezpieczeństwa, ryzyko i katastrofy w tunelach.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów, mających doświadczenie w zagadnieniach tunelowania, budownictwa i bezpieczeństwa tunelowego.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Mechanika gruntów i skał
 • Wybrane badania laboratoryjne skał i gruntów
 • Badania polowe własności masywów skalnych i gruntowych
 • Rozpoznanie masywów skalnych i gruntowych
 • Modele fizyczne, geotechniczne masywów skalnych i gruntowych, klasyfikacje (RMR, Q, GSI) i ich zastosowanie do prognozowania stateczności tuneli
 • Metody drążenia tuneli: nowa austriacka metoda budowy tuneli w połączeniu z metodą obserwacyjną (ADECO-RS), norweska metoda budowy tuneli za pomocą maszyn tarczowych i wiercących TBM, TBMS, metoda odkrywkowa (ścianki szczelinowe)
 • Obudowa tuneli, Projektowanie i współpraca obudowy tunelu z masywem skalnym i gruntowym
 • Podstawy projektowania i wymiarowania obudowy
 • Wpływ wykonywania tuneli na powierzchnię terenu
 • Portale tuneli
 • Stateczność portali
 • Monitoring deformacji tunelu podczas jego drążenia i eksploatacji
 • Technika strzałowa w drążeniu wyrobisk tunelowych
 • Hydrogeologia, odwadnianie tuneli, zabezpieczanie przecieków
 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i wentylacji tuneli
 • Systemy wentylacji tuneli
 • Projektowanie wentylacji tuneli komunikacyjnych
 • Modelowanie pożaru i ewakuacji w tunelu
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa w tunelach
 • Systemy bezpieczeństwa w tunelach
 • Utrzymanie, zarządzanie i wyposażenie techniczne tuneli
 • Analiza bezpieczeństwa w tunelach
 • Zarządzanie ruchem drogowym w tunelach
 • Ryzyko, wybrane katastrofy w tunelach
 • Wizyta techniczna w tunelu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych BiBT posiada wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie najnowszych osiągnięć budownictwa tunelowego oraz wymogów bezpieczeństwa zarówno podczas wykonywania tuneli, jak również podczas ich użytkowania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


CZAS TRWANIA
2 semestry
Zajęcia będą się odbywały w piątki (od 13:00) i soboty (co dwa tygodnie). Przewiduje się także prowadzenie zajęć on-line.
Program przewiduje 183 godz. dydaktyczne.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • formularz zgłoszeniowy,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy

Formularze dostępne pod adresem: http://www.kgbig.agh.edu.pl/podyplomowe/Budownictwo.html

TRYB ZGŁOSZEŃ
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia Inżynierska, Inżynieria Środowiska.
LICZBA MIEJSC
min. 15 – max. 40
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
pawilon A-1, pokój 127
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
osobiście lub elektronicznie na adres: katgeom@agh.edu.pl
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12 617 21 91
mgr inż. Anna Pokladko, tel.: 12 617 21 91
OPŁATY
4 200 zł (możliwość płatności w 2 ratach po 2 100 zł)