BUDOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO TUNELOWE

W Polsce w ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój budownictwa podziemnego (metra, tunele, garaże podziemne, składowiska itp.) Z tego powodu zostały przygotowane studia podyplomowe skierowane do absolwentów szkół wyższych technicznych (preferowane wykształcenie z kierunków budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie szczególnie budownictwa tunelowego. Studia obejmują 200 godzin dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Pierwszy semestr zajęć poświęcony zagadnieniom związanym z: rozpoznaniem własności masywów skalnych i gruntowych, różnymi metodami drążenia tuneli tradycyjnymi za pomocą maszyn pełnoprzekrojowych, tarczowych i wiercących TBM, TBMS projektowaniu tuneli łącznie z projektowaniem ich portali. Projektowanie obejmować będzie zarówno metody analityczne jak również numeryczne. Drugi semestr zajęć skoncentrowany będzie na omówieniu problematyki bezpieczeństwa tunelowego, w tym problemów związanych z wentylacją tuneli, zagrożeniem pożarami, wypadkami i niezbędnym wyposażeniem technicznym tuneli.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów, mających doświadczenie w zagadnieniach tunelowania, budownictwa i bezpieczeństwa tunelowego.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Mechanika gruntów i skał
 • Wybrane badania laboratoryjne skał i gruntów
 • Badania polowe własności masywów skalnych i gruntowych
 • Rozpoznanie masywów skalnych i gruntowych
 • Modele fizyczne, geotechniczne masywów skalnych i gruntowych, klasyfikacje i ich zastosowanie do prognozowania stateczności tuneli
 • Metody budowy tuneli: Nowa Austriacka Metoda Budowy Tuneli, Norweska Metoda Budowy Tuneli, Drążenie tuneli za pomocą maszyn tarczowych i wiercących TBM, TBMS
 • Obudowa tuneli, Projektowanie i współpraca obudowy tunelu z masywem skalnym i gruntowym
 • Wpływ wykonywania tuneli na powierzchnię terenu, Portale tuneli
 • Metody numeryczne w budownictwie tunelowym
 • Aerotermodynamika
 • Podstawy wentylacji i klimatyzacji w obiektach budowlanych
 • Przepisy i wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i wentylacji tuneli
 • Wentylacja tuneli komunikacyjnych
 • Wentylacja i bezpieczeństwo w obiektach podziemnych w infrastrukturze miejskiej
 • Zagrożenie pożarowe w tunelach i ewakuacja użytkowników
 • Wyposażenie techniczne tuneli
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, metrologia i sterowanie urządzeniami
 • Procedury operacyjne w czasie wypadków
 • Utrzymanie i zarządzanie tunelami
 • Analiza przypadków wentylacji i bezpieczeństwa tuneli
 • Warsztaty terenowe w wybranym tunelu
 • Projektowanie tuneli komunikacyjnych wraz z wentylacją – praca końcowa
 • Obrona pracy końcowej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia generalnie skierowane są do absolwentów wyższych studiów technicznych, szczególnie inżynierów budowlanych, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów drogowych i ogólnobudowlanych, hydrotechników, inżynierów górniczych ze specjalnością budownictwo podziemne.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od III 2017 r. do I 2018 r.)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
od 1 XII 2016 r. do 15 II 2017 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • karta zgłoszenia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona notarialnie kserokopia ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy
TRYB ZGŁOSZEŃ
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia Inżynierska, Inżynieria Środowiska.
LICZBA MIEJSC
40
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
pawilon A-1, pokój 127
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12 617 21 91
mgr inż. Anna Pokladko, tel.: 12 617 21 91
OPŁATY
4 000 zł (możliwość płatności w 2 ratach)
KIEROWNIK
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
OSOBA DO KONTAKTU
mgr Mariola Andrusikiewicz, mgr inż. Anna Pokladko
tel.: 12 617 21 91
e-mail: katgeom@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy co dwa tygodnie).
Program przewiduje 200 godz. dydaktycznych.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 21 91
fax: 12 617 20 59
e-mail: katgeom@agh.edu.pl
http://www.kgbig.agh.edu.pl