WSPÓŁCZESNE BUDOWNICTWO DREWNIANE

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz rosnąca konkurencyjność na rynku budowlanym wyraźnie uwidaczniają preferencje inwestorów i powodują wzrost wymagań jakościowych. Ważnymi kryteriami są: kilkumiesięczny cykl wznoszenia, umiarkowane ceny oraz niewielkie zużycie surowców. Wymaganie te spełniają nowoczesne rozwiązania systemowe obiektów budowlanych o konstrukcjach drewnianych Dopełnieniem są nisko-materiałochłonne przegrody wewnętrzne i zewnętrzne, spełniające wymagania izolacyjności termicznej i akustycznej, prawidłowego oświetlenia oraz warunki prośrodowiskowe. Nowoczesny, zazwyczaj zautomatyzowany, cały proces projektowania oraz wykonania elementów systemowych zapewnia wysoką ich jakość. Technologiczne rozwiązania realizacji budów sprawiają, że czasy wykonania obiektów są znacząco krótsze w porównaniu z tradycyjnym wykonywaniem budynków. Ponadto obecnie stosowane systemy budownictwa charakteryzują się minimalnymi nakładami robocizny, korzystnie wpływając na obniżenie kosztów wzniesienia obiektów.

Wychodząc na przeciw, z jednej strony oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na fachowców tej dziedziny, zarówno przez inwestorów, jak i pracodawców, z drugiej zaś w sytuacji ograniczonego zakresu niniejszej problematyki na studiach inżynierskich oraz magisterskich, w celu poszerzenia wiedzy branżowej i jakości kształcenia, zostały przygotowane niniejsze studia podyplomowe. Są to studia o nowoczesnej prefabrykacji drewnianej i oryginalnych metodach przemysłowej produkcji oraz o ciekawych problemach i aspektach praktycznych firm wykonawczych, realizujących interesujące obiekty budowlane.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Ewolucja konstrukcji drewnianych oraz architektura obiektów.
 • Anatomia, trwałość i metody zabezpieczania drewna.
 • Mikroklimat, akustyka, ochrona cieplna, energochłonność budynków i oddziaływanie budownictwa na środowisko.
 • Fundamenty, izolacje i odwodnienia w budownictwie drewnianym.
 • Budownictwo drewniane.
 • Zunifikowane materiały uzupełniające, elementy, detale konstrukcyjne i wyposażenie.
 • Budynki drewniane inteligentne.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji drewnianych.
 • Prefabrykacja konstrukcji drewnianych.
 • Technologia i organizacja robót w budownictwie drewnianym.
 • Diagnostyka i eksploatacja obiektów budownictwa drewnianego.
 • Zarządzanie, logistyka i marketing.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów wyższych szkół technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, budownictwa i architektury oraz technologów drewna, menadżerów, kierowników, projektantów, inspektorów nadzoru.

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i kierowania oraz zostaną zaznajomieni zasadami projektowania w obszarze realizacji budownictwa drewnianego.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od III 2017 r. do II 2018 r.)
TERMIN ZGŁOSZEŃ
od 9 I 2017 r. do 15 II 2017 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • karta zgłoszenia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona notarialnie kserokopia ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy
TRYB ZGŁOSZEŃ
Kolejność zgłoszeń, preferowane wykształcenie kierunkowe (studia inżynierskie ukończone na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, inżynieria produkcji, technologia drewna).
LICZBA MIEJSC
30
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
pawilon A-1, pokój 127
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12 617 21 91
mgr inż. Anna Pokladko, tel.: 12 617 21 91
OPŁATY
4 500 zł (możliwość płatności w 2 ratach)
KIEROWNIK
Dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH
OSOBA DO KONTAKTU

mgr Mariola Andrusikiewicz, mgr inż. Anna Pokladko
tel.: 12 617 21 91
e-mail: katgeom@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych.
Program przewiduje 220 godz. dydaktycznych.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 21 91
fax: 12 617 20 59
e-mail: katgeom@agh.edu.pl
http://www.kgbig.agh.edu.pl