BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie bhp, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia obejmują 220 godz. zajęć dydaktycznych. Program realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i umożliwia uzyskanie 45 punktów ECTS. Studia prowadzone są na dwóch kursach: ogólnym oraz górniczym skierowanym do pracowników przedsiębiorstw, które podlegają prawu geologicznemu i górniczemu. Semestr I, wspólny dla obu kursów, poświęcony jest kompleksowemu omówieniu zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Semestr II, realizowany oddzielnie na kursie ogólnym i górniczym, obejmuje szczegółową problematykę zagrożeń oraz działań profilaktycznych. Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, m.in. nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, a na kursie górniczym przez przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zakres kształcenia studiów obejmuje zagadnienia z dziedziny m.in. prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz doskonalenia pedagogicznego.
Ponadto tematyka kursu górniczego dotyczy zakresu działalności organów nadzoru górniczego, przepisów i systemów zarządzania bhp w zakładach górniczych, czynników szkodliwych dla zdrowia i zagrożeń w górnictwie oraz ratownictwa górniczego.
Słuchacze studiów przechodzą potwierdzone zaświadczeniem szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz nabywają kompetencje do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp.
Dla zainteresowanych uczestników, za dodatkową opłatą, przewiduje się możliwość ukończenia potwierdzonego zaświadczeniem kursu pedagogicznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Ukończenie studiów podyplomowych, potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 listopada 2004 r.
Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. w górnictwie i budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

CZAS TRWANIA
2 semestry (od października do czerwca).
TERMIN ZGŁOSZEŃ
Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz do pobrania na stronie studiów),
  • karta zgłoszenia (formularz do pobrania na stronie studiów),
  • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie studiów),
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

TRYB ZGŁOSZEŃ
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc przewiduje się zorganizowanie dodatkowej edycji rozpoczynającej się w marcu.
Kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.
LICZBA MIEJSC
55
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 12, parter
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
Marek Pers, Wojciech Cyrnek (tel./fax: 12 617 20 74)
OPŁATY
4.000 zł (możliwość płatności w ratach)
KIEROWNIK
dr hab. inż. Zbigniew Burtan
OSOBA DO KONTAKTU
Marek Pers
tel.: 12 617 20 74
e-mail: pers@agh.edu.pl
Wojciech Cyrnek
tel.: 12 617 20 74
e-mail: wocy@agh.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia na studiach odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (po południu) i w soboty.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 12, parter
tel.: 12 617 20 74
fax: 12 617 20 74
e-mail: pers@agh.edu.plwocy@agh.edu.pl
http://www.spdbhp.agh.edu.pl