INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Controlling procesów produkcyjnych
  • » Lean Manufacturing
  • » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • » Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
  • » Zarządzanie w inżynierii środowiska
 • studia III stopnia (doktoranckie) – kliknij i dowiedz się więcej

logo

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • inżynierii produkcji i jakości w przemyśle,
 • nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu,
 • nauk matematyczno-technicznych oraz nauk o Ziemi,
 • projektowania systemów zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania procesowego,
 • rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod i technik inżynierskich,
 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych,
 • rachunkowości finansowej i zarządczej wspomaganej przez systemy informatyczne,
 • współczesnego zarządzania projektowego,
 • zarządzania kosztami, finansami, kapitałem i przedsiębiorstwem,
 • doboru i szkolenia personelu,
 • szeroko pojętego marketingu i logistyki.

W zależności od ukończonej specjalności absolwent studiów II stopnia posiada szczegółową wiedzę z zakresu:

 • systemów informatycznych wspomagających produkcję, systemów analiz klasy BI (Bussiness Inteligence),
 • planowania, budżetowania,
 • kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach,
 • zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • optymalizacji i usprawniania systemów produkcyjnych, świadczenia usług oraz rozwoju produktów, wykorzystując zasady, metody i narzędzia Lean Manufacturing, Six Sigma, SPC oraz World Class Manufacturing, wspomagane systemami informatycznymi,
 • tworzenia i eksploatacji baz danych, pozyskiwania wiedzy z danych,
 • transferu technologii i innowacyjności,
 • zarządzania w inżynierii środowiska, zarządzania kosztami środowiskowymi, zagadnień CSR, technologii proekologicznych, rewitalizacji środowiska,
 • prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w krajach UE.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • analizować proces produkcyjny z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich w celu jego optymalizacji i prowadzić go w ujęciu zasad ciągłego doskonalenia,
 • świadczyć doradztwo techniczne i organizacyjne w zakresie inżynierii produkcji oraz inżynierii jakości w przemyśle,
 • być menadżerem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzać procesami produkcyjnymi, z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na wyniki finansowe firmy,
 • posługiwać się aktualnym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do celów projektowych, finansowych i organizacyjnych,
 • wykorzystywać współczesne narzędzia do zarządzania projektami, projektować nowe systemy produkcyjne,
 • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą,
 • jest przygotowany do pracy zespołowej dzięki pracy w kole naukowym, które w 2016 roku zajęło II miejsce wśród wszystkich kół naukowych AGH, będąc również krakowskim oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Inżynierii Produkcji (ESTIEM).

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zarządzać procesami produkcyjnymi w celu tworzenia wartości bez nadmiaru pracowników, nadmiaru zapasów, bez marnotrawstwa czasu i środków pieniężnych,
 • wdrażać zmiany w organizacjach z umiejętnościami kierowniczego oddziaływania na pracowników i ich angażowania w ciągłe doskonalenie organizacji,
 • samodzielnie projektować i nadzorować systemy BHP w przedsiębiorstwach,
 • samodzielnie prowadzić audyty i szkolenia w zakresie BHP,
 • stosować dobre praktyki w zakresie BHP,
 • ocenić wpływ warunków materialnego środowiska pracy na człowieka,
 • zarządzać logistycznie w oparciu o obszary funkcjonowania oraz zasięg oddziaływania,
 • komputerowo wspomagać procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach,
 • kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • tworzyć i eksploatować bazy danych,
 • tworzyć prognozy, modelować i przeprowadzać symulacje komputerowe,
 • pozyskiwać wiedzę z baz danych w celu optymalizacji procesów decyzyjnych,
 • podejmować decyzje w świetle zrównoważonych koncepcji opartych na maksymalizacji efektywności finansowych i niefinansowych,
 • innowacyjnie rozwiązywać problemy techniczne, organizacyjne oraz ekonomiczne z wykorzystaniem podejścia ilościowego i szerokiego spektrum nowoczesnych technik komputerowego wspomagania,
 • postępować zgodnie z koncepcją: „działaj jak inżynier, ale myśl jak ekonomista”.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Obok nich koło naukowe organizuje coroczne wyjazdy technologiczne do co najmniej 15 przedsiębiorstw produkcyjnych, realizując w ten sposób dodatkowe 2 tygodnie nieobowiązkowych praktyk studenckich. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji, zarządzania, procedur organizacji pracy, controllingu procesów, organizacji i zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. PGG, JSW, KGHM, Fasing, Shell-Polska, Maspex, Telefonika, EXME Berger Group, Famur, Comarch, Sage, Capgemini Polska, PricewaterhouseCoopers BWI, Nidec Motors&Actuators, MAN Bus and Trucks, Delphi Poland, ISS Wawrzaszek, Bosch Polska, Siemens Poland, Deloitte, Sitech Polska, ABB, State Street Lean Action, Luqam, Mostostal, TUV Nord Polska.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • inżynierowie produkcji,
 • kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla,
 • menadżerowie,
 • specjaliści ds. BHP,
 • logistycy,
 • doradcy finansowi,
 • audytorzy,
 • kierownicy projektów,
 • planiści,
 • specjaliści ds. controllingu,
 • specjaliści ds. produkcji,
 • specjaliści ds. zarządzania jakością,
 • specjaliści ds. CSR,
 • specjaliści ds. Lean Managementu,
 • specjaliści ds. organizacji produkcji,
 • specjaliści ds. zarządzania środowiskowego,
 • inżynierowie procesu,
 • inżynierowie produktu, kierownicy produktu,
 • inspektorzy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • jednostki projektowe i doradcze,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne,
 • jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak wskazywały prowadzone badania ponad 94,4% absolwentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na bazie którego powstał kierunek Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi, znajduje pracę w ciągu roku od ukończenia studiów.