REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

logo

Prezentacja kierunku – pobierz i przeczytaj

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo,
 • przyczyn i skutków degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej,
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji,
 • podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej,
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych,
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji,
 • budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze,
 • narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji,
 • społecznych aspektów rewitalizacji.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • remediacji oraz przywracania stosunków wodnych,
 • waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności,
 • modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu,
 • zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych,
 • analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów,
 • metod badań społecznych i partycypacji społecznej.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie procesów fizycznych i technicznych oraz wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych,
 • określić stopień degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej w laboratoriach oraz biologicznych metod oceny toksyczności, a następnie opracowywać i zinterpretować wyniki badań,
 • wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe,
 • ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji,
 • określić zasady budowy na terenach zdegradowanych,
 • wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu,
 • określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji,
 • pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • dobierać metody pomiarowe oraz optymalizować sposoby redukcji zanieczyszczeń i przywracania stosunków wodnych,
 • sporządzić raport Oceny Oddziaływania na Środowisko i procedować uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • wykonać waloryzację krajobrazu i analizę widokową,
 • opracować (w zespole) koncepcję rewitalizacji wraz z rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i organizacyjno-finansowymi, uwzględniając ochronę dziedzictwa przemysłu,
 • ocenić opłacalność inwestycji,
 • dobierać metody badań społecznych,
 • zorganizować interdyscyplinarny zespół specjalistów i kierować nim.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Zakres obejmuje: poznanie procesów technologicznych i ich wpływu na środowisko m.in. w branży górniczej, sposobów bieżącej naprawy szkód, likwidacji zakładu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w nawiązaniu do ich docelowej rewitalizacji. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lafarge-Holcim, Cemex Polska Sp. z o.o. czy LMBV mbH (niemiecka spółka zajmująca się rekultywacją kopalń).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • laboranci i kadra naukowo-badawcza,
 • kierownicy projektów,
 • specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko,
 • analitycy finansowi,
 • obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji,
 • konsultanci ds. rewitalizacji,
 • właściciele firm.

Miejsca pracy:

 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe),
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowo-badawcze,
 • firmy realizujące usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami,
 • biura projektowe,
 • firmy konsultingowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska,
 • firmy zajmujące się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń,
 • agencje rozwoju przemysłu, regionu,
 • własna działalność gospodarcza obejmująca różne aspekty rewitalizacji.

AGH jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi ten unikatowy kierunek. Program kierunku wpisuje się w europejskie standardy, a także krajowe plany rewitalizacji regionów górniczych.