INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Instalacje środowiskowe
  • » Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
 • studia III stopnia (doktoranckie) – kliknij i dowiedz się więcej

logo

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • wentylacji i klimatyzacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • działań związanych z gospodarką odpadami w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku,
 • przekształcania powierzchni terenu i przywracania stosunków wodnych,
 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii środowiska,
 • podstawowych zagadnień fizyki i chemii, w tym zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów,
 • ochrony atmosfery, w tym oczyszczania powietrza ze szkodliwych gazów i pyłów,
 • prowadzenia pomiarów i planowania eksperymentów oraz interpretacji danych pomiarowych,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • planowania i realizacji procesu rewitalizacji w ujęciu prawno-finansowym, środowiskowo-przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym,
 • projektowania i eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • projektowania i obsługi instalacji energii z odnawialnej,
 • aspektów prawnych i ekonomicznych gospodarki odpadami na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • doboru metod i kierunków odzysku (w tym recyklingu) oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystywać aparaturę chemiczną stosowaną w przemyśle i ochronie środowiska,
 • posługiwać się podstawowym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w inżynierii środowiska,
 • dobierać aparaturę i optymalizować warunki procesu w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska, w oparciu o ekonomikę procesu,
 • opracować metodę odzysku (w tym recyklingu) lub unieszkodliwiania dla określonego typu odpadu komunalnego lub przemysłowego,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych,
 • kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i innych instytucjach związanych z inżynierią środowiska,
 • projektować sieci monitoringu środowiska i opracowywać dane rejestrowane przez te sieci,
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych w zgodności z obowiązującymi normami dla laboratoriów akredytowanych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dla inżynierii chemicznej (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych),
 • zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami,
 • projektować i zarządzać systemami odnawialnych źródeł energii,
 • zarządzać gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach komunalnych oraz zakładach przemysłowych,
 • dobrać urządzenia w procesie projektowania instalacji i systemów energetycznych uwzględniając ich charakterystyki eksploatacyjne.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Na ostatnim semestrze studiów II stopnia (odpowiednio, 3 semestr na studiach stacjonarnych oraz 4 semestr na studiach niestacjonarnych) przewidziany jest udział studentów w badaniach naukowych prowadzonych na wydziale w zakresie specjalności, jaką wybierze dany student. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz procedur organizacji pracy, poszerzenie umiejętności pracy w zespole inżynierskim.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia, Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza, Lubelski Węgiel Bogdanka, Kopalnie Porfiru i Diabazu, ZGH Bolesław, Comex.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
 • konsultanci ds. technicznych,
 • kadra zarządzająca w zakresie inżynierii środowiska,
 • specjaliści z zakresu gospodarki odpadami,
 • specjaliści do pozyskiwania danych przestrzennych,
 • projektanci sieci wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • kierownik działu, inspektor, specjalista: ochrony środowiska, robót sanitarnych, gospodarki odpadami,
 • kierownik budowy, inspektor nadzoru w branży sanitarnej (instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodociągowe),
 • pracownicy: specjalistycznych laboratoriów i instytucji naukowych, inspektoratów ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji nadzoru środowiska.

Miejsca pracy:

 • zakłady przemysłowe, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń,
 • zakłady zajmujące się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,
 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe),
 • firmy zajmujące się rekultywacją i rewitalizacją terenów przekształconych działalnością człowieka,
 • firmy projektujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami,
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem instalacji wytwarzających energię z OZE,
 • stanowiska związane z doradztwem dotyczącym zagadnień energetyki,
 • firmy wykonujące audyty energetyczne i udzielające świadectwa energetyczne,
 • instytucje nadzoru środowiska,
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowe,
 • inspektoraty ochrony środowiska.

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.