INŻYNIERIA GÓRNICZA

Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Górnictwo podziemne
  • » Górnictwo odkrywkowe
  • » Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
  • » Przeróbka surowców mineralnych
 • studia III stopnia (doktoranckie) – kliknij i dowiedz się więcej

logo

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem,
 • geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych,
 • udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego,
 • przeróbki różnych surowców mineralnych, metod ich wzbogacania oraz ochrony środowiska tych procesów,
 • w zależności od wybranego modułu posiada szczegółową wiedzę z technologii odkrywkowej i podziemnej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, likwidacji kopalń, zagadnień związanych z górotworem, prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • szczegółowych zagadnień dotyczących projektowania, prowadzenia ruchu i likwidacji zakładów górniczych,
 • metod poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i przetwarzania surowców mineralnych, również w kontekście szeroko rozumianych idei sozologii,
 • planowania i kierowania procesami kontrolno-pomiarowymi i wydobywczymi oraz sprawowania nadzoru nad pracą układów technologicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • uczestniczyć w formułowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich w zakresie robót górniczych i budownictwa geotechnicznego,
 • scharakteryzować podstawowe uregulowania prawne w zakresie BHP i ergonomii pracy,
 • sprawować podstawową kontrolę nad pracą wybranych maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w górnictwie,
 • opracować istotne elementy dokumentacji geodezyjnej, geologiczno-górniczej i hydrogeologicznej,
 • sporządzać rysunki techniczne, schematy i przekroje oraz nanosić informacje ujęte na mapach górniczych,
 • dokonać wstępnego wyboru sposobu udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż kopalin stałych oraz innych procesów pomocniczych i towarzyszących,
 • wykonać projekty metryk strzałowych, systemów wentylacji, instalacji i obiektów infrastruktury górniczej z uwzględnieniem cyklu technologicznego pozyskiwania surowca,
 • identyfikować zagrożenia naturalne w górnictwie i podać główne kryteria doboru skutecznych metod oceny stanu i profilaktyki zagrożeniowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • podejmować wyważone decyzje w zakresie realizacji zadań inżynierskich, organizacyjnych i kierowniczych,
 • wykonywać syntetyczne raporty merytoryczne rezultatów prac własnych lub zespołowych, a także proste opracowania naukowe,
 • sporządzać istotne elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, techniczno-ruchowej lub technologicznej,
 • sklasyfikować, ocenić i dokonać samodzielnego wyboru optymalnego sposobu udostępnienia, rozcięcia i eksploatacji podziemnej i odkrywkowej złóż kopalin stałych, środków transportu oraz innych procesów pomocniczych i towarzyszących z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych i technicznych.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. zapoznanie z działalnością zakładu górniczego, zasobami i technologią udostępnienia złoża, organizacją robót i pracy, zagrożeniami naturalnymi i ich profilaktyką, przeróbką i wzbogacaniem kopalin.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź SA, Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, Katowicki Holding Węglowy, PGE Polska Grupa Energetyczna, ZE PAK, Węglokoks, SRK.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • kadra inżynierska w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych,
 • kadra inżynierska w specjalistycznych firmach około górniczych zajmujących się zastosowaniem techniki strzałowej, przeróbki i wzbogacania kopalin, wykonywaniem podziemnych wyrobisk i obiektów inżynierskich, wentylacją, klimatyzacją oraz odmetanowaniem kopalń,
 • konsultanci w firmach zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń oraz technologii górniczych.

Miejsca pracy:

 • podziemne, odkrywkowe i otworowe zakłady górnicze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem podziemnych wyrobisk górniczych, obiektów inżynierskich i usługi dla potrzeb górnictwa,
 • kopalniane stacje geofizyczne oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców,
 • biura projektowe, instytucje naukowe, jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe,
 • stacje ratownictwa górniczego,
 • przedsiębiorstwa geologiczne i budownictwa geotechnicznego,
 • organy nadzoru górniczego.