BUDOWNICTWO

Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Geotechnika i budownictwo specjalne
  • » Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
  • » Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • » Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
 • studia III stopnia (doktoranckie) – kliknij i dowiedz się więcej

logo

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • wykonawstwa i projektowania typowych obiektów budowlanych,
 • technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej,
 • tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym.

Absolwenci studiów II stopnia poszczególnych specjalności uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi,
 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką,
 • zagadnień technologicznych i związanych z organizacją złożonych procesów produkcyjnych budowlanych oraz w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi, uwzględniających także zasady zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z renowacją i modernizacją obiektów budowlanych.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • projektować i realizować wszelkie budowlane obiekty i konstrukcje inżynierskie,
 • kierować wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współdziałać w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • organizować produkcję elementów budowlanych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • rozwiązywać złożone problemy projektowe, organizacyjne i technologiczne,
 • opracowywać i realizować programy badawcze,
 • podejmować przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym,
 • uczestniczyć w marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
 • uczestniczyć w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną,
 • ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami ludzkimi.

PRAKTYKI

Czterotygodniowe praktyki zawodowe realizowane są dwukrotnie w czasie letniej przerwy po 4 i 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje poszerzenie i weryfikację wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania różnych instytucji oraz ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Skanska, Mostostal, Budimex, Polskie Domy, Murapol, Georem, Geotech, Soletanche Polska, CH2M, Keller, Menard.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy,
 • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych,
 • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem oraz architekturą,
 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Jak wskazują prowadzone badania 95% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów – 80% w ciągu 3 miesięcy. Na przestrzeni ostatnich lat kierunek budownictwo znajduje się w czołówce Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.