Seminarium naukowe w KIGiBP mgra inż. Michała Dworzaka

Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 15 kwietnia 2021 r. na seminarium naukowe mgra inż. Michała Dworzaka na temat “Zarządzanie ryzykiem prac wiertniczo-strzałowych w górnictwie odkrywkowym”

Początek seminarium o godz. 12.oo.

Formuła: zdalna (platforma MsTeams).

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg2ZWY2NTYtMDczMC00ZmUxLTg5ZTktNTBlNTY5YWNkZTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2278be51c2-52bf-45ce-9225-8c1066c1494c%22%7d