RM@Schools-ESEE


Termin realizacji projektu: 01.2020-12.2022
Wartość projektu: 1 052 216 EUR

RM@Schools-ESEE to projekt Wider Society Learning (WSL), którego celem jest popularyzacja surowców oraz zawodów związanych z branżą górniczą wśród uczniów, szczególnie w regionie ESEE (East and South East Europe/ Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia).

Działania upowszechniające są realizowane poprzez strategiczne europejskie partnerstwa – jednostki akademickie, szkoły oraz przemysł.

Tematem przewodnim projektu jest gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Podstawowym procesem tego projektu jest sprawienie, aby badania i przemysł spotykały się ze szkołami, które z kolei muszą się spotkać ze społeczeństwem, we wspólnym środowisku edukacyjnym. Poprzez ten proces, realizowany będzie cel główny projektu – zapewnienie młodym ludziom możliwości zwiększenia ich osobistego i zbiorowego wyposażenia w umiejętności naukowe i technologiczne, których potrzebują w życiu codziennym, jak również w przyszłej karierze zawodowej.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum składające się z następujących jednostek:

→ AGH University of Science and Technology,
→ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
→ Geological Survey of Sweden (SGU),
→ Montanuniversität Leoben (MUL),
→ My Climate,
→ National Technical University of Athens (NTUA),
→ Technical University of Kosice, Vienna University of Technology,
→ Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF),
→ University of Miskolc, University of Zagreb – Faculty of Mining,
→ Geology and Petroleum Engineering (UNIZG-RGNF).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualności: 

 

 

8 kwietnia 2020 odbyło się spotkanie inaugurujące trzyletni projekt (Kick-off meeting). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek zaangażowanych w realizację – także reprezentanci naszego Wydziału. Spotkanie to miało na celu zapoznanie ze sobą realizatorów poszczególnych grup zadaniowych oraz omówienie zadań, które winny być przeprowadzone w pierwszym roku działalności.

 

  • Nawiązanie współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” w Starachowicach

 

W ramach realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży z tematyki szeroko pojętego Raw Materials, realizatorzy projektu RM@Schools-ESEE, z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nawiązali współpracę z Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach. Wybór placówki nie jest przypadkowy, bowiem wielokrotnie Muzeum wspierało projekty oraz działania Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie działającego na naszym Wydziale. Co więcej, mieści się ono na terenach dawnej huty, która, po wygaszeniu wielkich pieców, służyła jako cegielnia.  Dzięki tej współpracy, młodzież będzie miała niepowtarzalną okazję do bliskiego spotkania z historią oraz pozyskania wiedzy  m.in. na temat świadomego dbania o środowisko naturalne poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wspomnienia edycji projektu z 2019 roku:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Relacja z IV Europejskiej Konferencji RM@Schools

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działania w ramach realizacji projektu:

Działania w opisywanym projekcie zostały podzielone na 8 pakietów, których liderami są poszczególni partnerzy Konsorcjum:

WP1 Zarządzanie projektem
Lider: Montanuniversität Leoben

Celem  zadania jest koordynacja projektu w tym osiągnięcie celów, działań oraz rezultatów w założonych ramach czasowych.. Ponadto zadanie obejmuje gospodarowanie budżetem przez partnerów projektu. By osiągnąć  cel w ramach zadania 1 regularnie będą się odbywały wirtualne (rozmowy wideo) i osobiste spotkania.

WP2 Rozwój Europejskiej i lokalnej sieci komunikacji
Lider: Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF)

Zadanie to obejmuje trzy cele. Celem głównym jest aktywizacja współpracy i komunikacji w ramach konsorcjum. Kolejnym, to zmiana podejścia do edukacji poprzez uwzględnienie różnic między krajami zarówno pod względem systemów szkolnych, jak i konkretnych tematów związanych z ramami terytorialnymi. Bowiem wypracowane schematy postępowania oraz kształcenia muszą sprzyjać szerokiemu rozpowszechnieniu tematyki RM@Schools w szkołach europejskich. Ostatnim, acz niemniej ważnym zadaniem jest rozwój kontaktów między szkołami, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, szkołami i zasobami lokalnymi (przedsiębiorstwa, muzea i/lub inne interesujące miejsca dostępne w celu przyjmowania wycieczek uczniów) potencjalnie zainteresowanymi współpracą z RM@Schools-ESEE.

WP3 Narzędzia edukacyjne dla szkół z zakresu nauki i technologii w RM
Lider: Uniwersytet Techniczny w Koszycach

W ramach tego pakiety zostaną wypracowane praktyczne zestawy edukacyjne z zakresu RM.

Mogą one przyjmować charakter eksperymentalny lub popularyzacyjny (narzędzia opartych na grach lub narzędziach cyfrowych). Odpowiednio opracowane zestawy – uzupełnione o wskazówki dla nauczycieli, rezultaty dla uczniów itp. – będą przekazywane do szkół i wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych. Narzędzia edukacyjne zostaną opracowane w oparciu o zagadnienia naukowe i technologiczne związane z RM, specyficzne dla każdego kraju i z uwzględnieniem grup docelowych studentów.

WP4 Badanie wyników projektu szkoleniowego KAVA dla krajów ESEE
Lider: Geological Survey of Sweden, SGU

W tym punkcie zadaniem jest rozpowszechnienie wyników projektu KAVA w zakresie szkolnictwa surowcowego w krajach ESEE. W tym celu wykorzystana zostanie zarówno poprzez konsolidacjawyników, jak i  dostarczanie przykładów dobrych praktyk do szerszego wykorzystania przez społeczeństwo w kontekście edukacyjnym. W szczególności posłużymy się narzędziami realizowanymi w innych projektach, tj. gry BetterGeo (oparte na grze Minecraft), eksperymenty takie jak w Briefcase (Fundacja Gomez Pardo Hiszpania).

WP5 Udostępnianie materiałów i informacji
Lider: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Kolejnym istotnym elementem jest wspieranie działań ambasadorów – obecnych i przyszłych. W ramach projektu zostaną więc udostępnione materiały i informacje na utworzonej już stronie internetowej i platformie e-learningowej (Wirtualne Centrum) RM@Schools, tak aby wesprzeć przyszłych Ambasadorów RM. Tak więc, głównym celem tego WP jest ciągła aktualizacja wirtualnego centrum szkoleniowego stworzonego w ramach RM@Schools o nowe lub przekształcone materiały pomocnicze. Platforma ta pomoże partnerom w przyjęciu przez RM@Schools innowacyjnego sposobu nauczania i przekazywania wiedzy o RM uczniom szkół średnich. Bezpośrednimi beneficjentami tej platformy są początkowo nauczyciele i badacze, którzy mogą stać się ambasadorami RM w szkołach, a następnie miejscem, gdzie można dzielić się koncepcją RM@Schools z innymi.

WP6 Zatwierdzanie strategii w szkołach
Lider: National Technical University of Athens – NTUA

Ten pakiet obejmuje realizację określonych ścieżek kształcenia w niektórych szkołach pilotażowych w krajach partnerskich. Wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z tematami RM, takimi jak odzyskiwanie surowców, gospodarka o obiegu zamkniętym, ponowne wykorzystanie odpadów. Zajęcia będą prowadzone przez Ambasadorów RM (ekspertów z konsorcjum) w szkołach lub w jednostkach edukacyjnych, takich jak Muzeum Mineralogiczne i Geologiczne.

Uczestnicy projektu będą pracować na wypracowanych w ramach niniejszego projektu narzędziach edukacyjnych dotyczących tematyki RM. Niektóre zajęcia będą się odbywać w formie wycieczek do zakładów produkcyjnych.

WP7 Działania na rzecz orientacji – Międzynarodowe Szkoły Letnie i Dni Orientacji Zawodowej
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

AGH będzie odpwiedzialna za promowanie możliwości pozyskania umiejętności i zatrudnienia w dziedzinach związanych z surowcami. W działania te zostaną włączeni studenci i uczniowie szkół średnich, którzy zyskają możliwość zapoznania się z informacjami  na temat możliwości kariery w sektorze surowców i pozyskania głębszego doświadczenia z tejże dziedziny. Działania zaplanowane w tym WP zaowocują poprawą jakości wiedzy na temat RM wśród uczniów szkół średnich, a także poprawą współpracy między szkołami, uczelniami i przedsiębiorstwami.

Sposobem promowania wspomnianych celów jest zorganizowanie Międzynarodowych Szkół Letnich i Dni Orientacji Zawodowej.

WP8  Plan upowszechniania i komunikacji
Lider: Uniwersytet w Miszkolcu

Celem tego zadania jest przyczynienie się do powszechnego poznawania zagadnień związanych z RM w społeczeństwie. Partnerzy konsorcjum i Młodzi Ambasadorzy RM będą prowadzili działania o charakterze promocyjnym m.in uczestnictwo/organizację imprez o charakterze otwartym, takich jak Europejska Noc Naukowców, wydarzenia edukacyjne związane z szerokorozumianym górnictwem na uczelniach wyższych,  dni otwarte na uniwersytetach itp.

Szczegółowy opis pakietu zadań realizowanego przez AGH:

Działania na rzecz orientacji zawodowej zostaną zorganizowane zarówno na poziomie europejskim, jak i lokalnym:

  • Międzynarodowe Szkoły Letnie RM@Schools-ESEE – zorganizowany zostanie krótki międzynarodowy obóz letni (4 dni) o strukturze przypominającej podróż edukacyjną. Będzie to mieszanka wykładów czołowych ekspertów, sekcji eksperymentalnych i wycieczek studyjnych w kopalniach/przedsiębiorstwach. Międzynarodowy obóz letni będzie organizowany w Polsce od 2021 roku. Niektórzy uczniowie z RM@Schools-ESEE (z różnych krajów), szczególnie zainteresowani działaniami związanymi z RM, będą zaangażowani w tę międzynarodową podróż edukacyjną.

Dokładna lokalizacja tego obozu letniego zostanie ustalona przez konsorcjum poprzez wybór jednej z dwóch opcjonalnych lokalizacji: (a) pierwsza to Dolny Śląsk, np. miasto Lubin, gdzie znajduje się siedziba KGHM Polska Miedź, a także kilka zakładów recyklingu; (b) druga możliwa lokalizacja to Kraków, gdzie w niedalekiej odległości znajduje się ZGH Bolesław – zajmujący się wydobyciem, przetwórstwem rud metali (cynku i ołowiu) oraz recyklingiem tych metali, jedna kopalnia srebra zabytkowego oraz zakłady recyklingu.

  • Dni Orientacji Zawodowej – Wydarzenia te mają na celu promowanie umiejętności i zatrudnienia w sektorze surowców i skupią głównie uczniów szkół średnich, będących głównymi beneficjentami RM@Schools-ESEE. Podczas tego wydarzenia uczniowie zyskają możliwość poznania możliwości kariery w sektorze surowców.

Dni Orientacji Zawodowej mają na celu przekazanie uczniom szkół średnich (w wieku 17-18 lat) informacji na temat przyszłych możliwości kariery zawodowej. Zaangażowane będą firmy lokalne, a także doktoranci i studenci, będący Ambasadorami RM. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu prezentacjach, krótkich warsztatach, grach i dyskusjach. Dni Kariery zapewnią możliwość prezentacji ogromnego potencjału i osiągnięć naukowych w dziedzinie surowców.

Strona www: https://rmschools.isof.cnr.it/index.html

Strona na Facebook: https://www.facebook.com/WGiG-AGH-KIC-Raw-Materials-projects-631787697352768

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół projektowy

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Radosław Pomykała, e-mail: rpomyk@agh.edu.pl

Zespół projektu:
mgr inż. Natalia Kowalska, e-mail: nkowalska@agh.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Styk, e-mail: styk@agh.edu.pl
Olga Świniarska,  e-mail: olga.swiniarska@gmail.com