RID – NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE

Tytuł: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”
Okres realizacji projektu: 1.12.2015 – 31.07.2018
Całkowita wartość projektu: 2 999 562,50 PLN
W tym WGiG: 240 000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska.

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie walidacji metod badań właściwości podłoża gruntowego w drogownictwie oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod w zależności od typu projektowanej budowli drogowej (nasypy, obiekty mostowe, tunele i inne obiekty inżynierskie) i warunków geotechnicznych.
Wdrożenie opracowanych wytycznych przyczyni się w sposób istotny do poprawy jakości dokumentowania warunków gruntowych nowobudowanych oraz modernizowanych dróg i obiektów budowlanych, co w znaczący sposób pozwoli na optymalizację kosztów realizacji inwestycji w zakresie robót ziemnych i fundamentowania. Wymiernym efektem wdrożenia wytycznych będzie systemowe ograniczenie ryzyka niewystarczającego rozpoznania warunków gruntowych na każdym etapie realizacji inwestycji.