REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH


Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Dyscyplina: Inżynieria lądowa

Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE
Semestr pierwszy studiów pierwszego stopnia
 • Znasz budowę Ziemi i Układu Słonecznego? – przedmiot: Podstawy geologii i mineralogii
 • Potrafisz rysować grafiki po inżyniersku – przedmiot: Grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • Wiesz co to dobro Giffena? – przedmiot: Podstawy ekonomii
 • Wiesz jaka jest historia i znaczenie rewitalizacji dla ludzi i środowiska – przedmiot: Rozwój rekultywacji i rewitalizacji
 • Potrafisz obsłużyć aparaturę pomiarową wykorzystywaną do prac inżynierskich – przedmiot: Materiałoznawstwo
Semestr drugi studiów pierwszego stopnia
Semestr trzeci studiów pierwszego stopnia
 • Potrafisz przygotować model obiektu budowlanego w programie Revit ? – przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Wiesz na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym – przedmiot: Podstawy gospodarki odpadami
 • Potrafisz dokonać inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej historycznego obiektu ? – przedmiot: Ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
 • Potrafisz zaprojektować instalacje i sieci budowlane? – przedmiot: Instalacje i infrastruktura techniczna
 • Wiesz jaka jest rola geodety w inwestycjach rewitalizacyjnych? – przedmiot: Geodezja i kartografia
Semestr czwarty studiów pierwszego stopnia
Semestr piąty studiów pierwszego stopnia
 • Potrafisz wykonać analizę urbanistyczną ? – przedmiot: Podstawy warsztatu urbanistycznego
 • Znasz skutki zaburzeń obiegu wody wywołane przez działalność inżynierską? – przedmiot: Kształtowanie środowiska wodnego
 • Potrafisz przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego ? – przedmiot: Ocena opłacalności projektów
 • Czy wiesz jak współpracować ze społeczeństwem w procesie rewitalizacji ? – przedmiot: Podstawy socjologii
 • Rozpoznajesz wpływ czynników antropogenicznych na środowisko – przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko
 • Potrafisz zaprojektować elementy zabezpieczeń budynków – przedmiot: Budownictwo na terenach górniczych
Semestr szósty studiów pierwszego stopnia
Semestr siódmy studiów pierwszego stopnia
 • Potrafisz przygotować ciekawą prezentację oraz zaprezentować ją publicznie – przedmiot: Seminarium dyplomowe inżynierskie
 • Potrafisz przeprowadzić symulacje procesów ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko – przedmiot: Mining & Environment
LIMITY PRZYJĘĆ

Rodzaj studiów Liczba miejsc
Studia stacjonarne I stopnia 30 miejsc
Studia stacjonarne II stopnia 15 miejsc*)
Studiach niestacjonarne II stopnia 15 miejsc

*) nabór w rekrutacji zimowej

PODSTAWA KWALIFIKACJI

Studia I stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 3 · G1 + G2 + 2 · M
gdzie
G1 – najlepszy wynik spośród: matematyka / fizyka / chemia / informatyka / biologia
G2 – matematyka / fizyka / chemia / informatyka / biologia / język obcy / geografia

G przy poziomie rozszerzonym:

 • jeśli liczba punktów NR < 30 to G = NR
 • jeśli liczba punktów 30 ≤ NR ≤ 80 to G = NR + 2 · (NR – 30)
 • jeśli liczba punktów NR > 80 to G = 100 + NR

Zasady szczegółowe – TUTAJ

Studia II stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 5 · E + 100 · S
gdzie
E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich

Zasady szczegółowe – TUTAJ

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo,
 • przyczyn i skutków degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej,
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji,
 • podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej,
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych,
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji,
 • budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze,
 • narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji,
 • społecznych aspektów rewitalizacji.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • remediacji oraz przywracania stosunków wodnych,
 • waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności,
 • modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu,
 • zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych,
 • analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów,
 • metod badań społecznych i partycypacji społecznej.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie procesów fizycznych i technicznych oraz wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych,
 • określić stopień degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej w laboratoriach oraz biologicznych metod oceny toksyczności, a następnie opracowywać i zinterpretować wyniki badań,
 • wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe,
 • ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji,
 • określić zasady budowy na terenach zdegradowanych,
 • wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu,
 • określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji,
 • pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • dobierać metody pomiarowe oraz optymalizować sposoby redukcji zanieczyszczeń i przywracania stosunków wodnych,
 • sporządzić raport Oceny Oddziaływania na Środowisko i procedować uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • wykonać waloryzację krajobrazu i analizę widokową,
 • opracować (w zespole) koncepcję rewitalizacji wraz z rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i organizacyjno-finansowymi, uwzględniając ochronę dziedzictwa przemysłu,
 • ocenić opłacalność inwestycji,
 • dobierać metody badań społecznych,
 • zorganizować interdyscyplinarny zespół specjalistów i kierować nim.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Zakres obejmuje: poznanie procesów technologicznych i ich wpływu na środowisko m.in. w branży górniczej, sposobów bieżącej naprawy szkód, likwidacji zakładu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w nawiązaniu do ich docelowej rewitalizacji. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lafarge-Holcim, Cemex Polska Sp. z o.o. czy LMBV mbH (niemiecka spółka zajmująca się rekultywacją kopalń).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE


Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • laboranci i kadra naukowo-badawcza,
 • kierownicy projektów,
 • specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko,
 • analitycy finansowi,
 • obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji,
 • konsultanci ds. rewitalizacji,
 • właściciele firm.

Miejsca pracy:

 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe),
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowo-badawcze,
 • firmy realizujące usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami,
 • biura projektowe,
 • firmy konsultingowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska,
 • firmy zajmujące się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń,
 • agencje rozwoju przemysłu, regionu,
 • własna działalność gospodarcza obejmująca różne aspekty rewitalizacji.

AGH jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi ten unikatowy kierunek. Program kierunku wpisuje się w europejskie standardy, a także krajowe plany rewitalizacji regionów górniczych.

FAQPoniżej prezentujemy filmiki z odpowiedziami studentów naszego kierunku na pytania zadane przez kandydatów na studia w trakcie ubiegłorocznego Wirtualnego Dnia Otwartego AGH.

Ile punktów trzeba było uzyskać w zeszłym roku, aby dostać się na kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych?
Jakie przedmioty są na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych?