ReviRIS – Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe

Tytuł projektu: ReviRIS – Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe
Okres realizacji projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 1 025 770 EUR
Wartość projektu AGH: 178 961 EUR
Program: EIT Raw Materials KAVA 6
Lider: Tallinn University of Technology, Estonia
Kierownik zespołu na WGiG: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH

Celem projektu ReviRIS jest opracowanie ewaluacyjnego zestawu narzędzi dla decydentów w zakresie rewitalizacji terenów pogórniczych. Analizie poddane zostaną obecne praktyki w zakresie partycypacji społecznej i podejmowania decyzji w procesie planowania przestrzennego i rewitalizacji. Istotną cechą projektu jest wielopoziomowe podejście do rewitalizacji, tzn. z poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego opartego m.in. na inwentaryzacji terenów pogórniczych i ich waloryzacji, ale także formie zarządzania rewitalizacją. Istniejące w tym względzie doświadczenia z różnych krajów stanowić będą podstawę dla wypracowania modelowego rozwiązania dla Dolnego Śląska, a w szczególności Zagłębia Miedziowego.

Do najważniejszych zadań projektu należą:

  • Usystematyzowanie stosowanych praktyk inwentaryzacji terenów pogórniczych oraz planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego z uwzględnieniem rewitalizacji.
  • Określenie kryteriów akceptacji społecznej projektów rewitalizacyjnych.
  • Zdefiniowanie wskaźników i kryteriów oceny terenów pogórniczych.
  • Opracowanie wielopoziomowego modelu zarządzania rewitalizacją w krajach RIS.
  • Opracowanie zestawu narzędzi dla regionalnych planistów.

Project jest realizowany w konsorcjum: Tallinn University of Technology, AGH, AMPHOS21 Consulting SL, ECHMES Ltd., KGHM Polska Miedź S.A., Montanuniversität Leoben, National Technical University of Athens, Universidade Nova de Lisboa.