Relacja ze spotkania interesariuszy projektu EnAct-SDGs

W dniu 28 października 2020 roku odbyło się spotkanie interesariuszy projektu EnAct-SDGs poświęcone ocenie programów studiów, a także możliwości i potrzeb w zakresie kształcenia studentów dla branży surowcowej.

Podczas spotkania, zaproszeni goście z uniwersytetów partnerskich omówili cele i działania podejmowane przez zaangażowane strony w ramach projektu EnAct-SDGs, w tym wyniki oceny programów nauczania Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. O swojej działalności opowiedział także polski partner przemysłowy projektu – Związek Pracodawców Polska Miedź, reprezentowany przez Panią Prezes Zarządu Beatę Staszków. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród wszystkich grup interesariuszy projektu tj. studentów, kadrę akademicką, przedstawicieli przemysłu i profesjonalistów. Kwestionariusze dotyczyły potrzeb edukacyjnych polskiego sektora surowców, w tym umiejętności i kompetencji absolwentów, poszukiwanych na rynku pracy. Wśród kluczowy kompetencji poszukiwanych u potencjalnego pracownika, wyróżniono kreatywność, zdolności innowacyjne, umiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy, umiejętność oceny rozwiązania pod kątem wymagań prawnych i środowiskowych. Omówione zostały także kolejne działania mające na celu wzmocnienie umiejętności i zwiększenie zdolności absolwentów kierunków surowcowych do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

W wydarzeniu wzięło udział łącznie 38 osób, w tym przedstawiciele przemysłu, kadra akademicka z kraju i zagranicy oraz studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu interesariuszy projektu EnAct-SDGs. Cieszymy się, że byli Państwo częścią tego wydarzenia i aktywnie brali udział w dyskusji.  Państwa opinie, jako najważniejszych interesariuszy są dla nas bardzo ważne i odgrywają istotną rolę w naszej dalszej działalności w ramach projektu.

Więcej informacji na stronie projektu: https://enactsdgs.fberg.tuke.sk/