Relacja z warsztatów w ramach projektu MIREU

W dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyły się międzynarodowe warsztaty w temacie Skills and requirements in the mining and metallurgy regions, w ramach realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii projektu MIREU Mining and Metallurgy Regions of UE (Horyzont 2020).

Warsztaty były okazją do prezentacji oferty edukacyjnej AGH oraz oczekiwań branży górniczej i metalurgicznej, nie tylko w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0 oraz postępującej automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych, ale także umiejętności „miękkich”. Przedmiotem dyskusji były również wiedza i umiejętności organów regulacyjnych i administracyjnych mających wpływ na dostęp do złóż kopalin oraz przebieg procesów wydobywczych i produkcyjnych.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele branży górniczej, hutniczej, wyższych uczelni oraz przedstawiciele innych międzynarodowych projektów, a także studenci i doktoranci z programu Erasmus.

Obrady rozpoczął Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, prof. dr hab. inż. Marek Cała, który podkreślił znaczenie podejmowanego tematu w dobie zmian zachodzących zarówno w górnictwie, jak również szkolnictwie wyższym. Dziekan zaprezentował rozwój AGH i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na przestrzeni 100 lat, podkreślając ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku. Bardziej szczegółową ofertę Wydziałów Górnictwa i Geoinżynierii oraz Metali Nieżelaznych, a także modele współpracy z przemysłem przedstawili Prodziekani: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH oraz dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH. W uzupełnieniu mgr inż. Natalia Kowalska zaprezentowała ideę i efekty pilotażowej edycji szkoły letniej RawD Trip Copper story oraz innych inicjatyw z udziałem uczniów i studentów realizowanych przez WGiG w ramach programu KIC Raw Materials.

Marco A Konrat Martins, reprezentujący międzynarodowy projekt INTERMIN International Network of Raw Materials Trainings Centres, mówił o krótko-, średnio- i długoterminowych analizach rozwoju branży górniczo-hutniczej, jej wpływie na kompetencje pracownicze oraz mapowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu górnictwa w UE. Zwrócił uwagę na fakt, że nie tylko digitalizacja branży górniczo-hutniczej, restrykcje środowiskowe i społeczne, ale także sięganie po złoża wtórne oraz górnictwo morskie i kosmiczne wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Następnie dr Laurence Lamm z EIT Rawmaterials GmbH przedstawiła metodologię oceny kompetencji oraz identyfikację obszarów w firmie, w których należy przeprowadzić konieczne szkolenia. Laurence podkreśliła potrzebę łączenia umiejętności „twardych” i „miękkich”.

W drugiej części warsztatów skupiono się na bezpośredniej ocenie wpływu innowacji wynikających z rewolucji przemysłowej 4.0 na kompetencje pracowników zatrudnionych w branży górniczo-hutniczej. Wpływ automatyzacji na przemysł górniczy przedstawiony został przez dra hab. inż. Waldemara Rączkę, prof. AGH. Natomiast przedstawiciele firm górniczych – Piotr Poks z KGHM Polska Miedź S.A. oraz hutniczych – Gabriel Gilis z ArcelorMittal Poland, omówili jak innowacje wpływają na kompetencje pracowników i pokazali standardy w zakresie szkoleń dla pracowników, a także określili wyzwania jakim będą musiały w przyszłości stawić czoła ich zakłady.

Trzecia część warsztatów związana była z tematyką kompetencji oraz umiejętności w administracji publicznej, a także umiejętnościom „miękkim”. Dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH oraz mgr inż. Zuzanna Łacny przedstawiły wyniki badań w zakresie edukacji i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej uczestniczących w procedurach planowania, koncesjonowania oraz wydawania decyzji środowiskowych i rekultywacyjnych. Joni Kivipelto – przedstawiciel Fińskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy przedstawił realizowany od 2015 r. model programu (Mine Specialization Program) skierowanego zarówno do przedstawicieli branży wydobywczej, jak i administracji. Opracowany we współpracy z jednostkami sektora R&D program skoncentrowany jest m.in. na poprawie współpracy przedstawicieli nadzoru górniczego i organów decyzyjnych oraz środowiskowym bezpieczeństwie funkcjonowania kopalni. Dr Joanna Pyrkosz-Pacyna z Wydziału Humanistycznego AGH odpowiedziała na zawarte w tytule prezentacji pytanie: „Soft skills – nessesity or current trend?” przedstawiając wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Przedmiotem badań były wymagania stawiane pracownikom przez biznes w odniesieniu do umiejętności „miękkich” oraz oferta wyższych uczelni umożliwiająca uzyskanie takich umiejętności. Dr Pyrkosz-Pacyna przytoczyła również wyniki badań w zakresie umiejętności „technicznych” i „nietechnicznych” pożądanych przez kanadyjskie firmy górnicze.

Warsztaty zostały zakończone panelową dyskusją prowadzoną przez dr Laurence Lamm i dra inż. Andrzeja Biessikirskiego, na podstawie której opracowane zostaną rekomendacje w zakresie wymagań w odniesieniu do edukacji i umiejętności w sektorze wydobywczo-hutniczym i administracji oraz modeli współpracy. Rekomendacje będą zawarte w raporcie projektu MIREU i w ten sposób skierowane do DG GROW.

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w uroczystych obchodach górniczego święta „Barbórki” w dniu 6 grudnia 2019 r., co było okazją do poznania tradycji i nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami przemysłu wydobywczego i jednostek R&D.

« 1 z 2 »