RELACJA Z PIERWSZYCH WARSZTATÓW ONLINE PROJEKTU MOBI-US

 

 

W dniach 30.06 – 01.07.2020 odbyły się pierwsze warsztaty online projektu MOBI-US. W wydarzeniu wzięło udział 40 uczestników. Spotkanie początkowo miało się odbyć we Wrocławiu, jednak z uwagi na obecną sytuację spowodowaną wirusem COVID-19 oraz związanymi z nią restrykcjami dotyczącymi podróżowania i organizacji spotkań, warsztaty projektowe zostało podzielone na dwie części – warsztaty online (30/06 i 01/07) oraz spotkanie we Wrocławiu – planowane na wrzesień 2020.

Warsztaty online zostały zrealizowane w dwóch sesjach. Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez profesora Ferenca Mádai, lidera projektu (Uniwersytet w Miszkolc). Następnie reprezentanci poszczególnych uniwersytetów partnerskich przedstawili składy zespołów.

W pierwszej sesji profesor Ferenc Mádai zaprezentował genezę, główne cele, strukturę, ramy czasowe oraz kluczowe wskaźniki projektu MOBI-US. Przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia projektu oraz wskazano kolejne ważne etapy jego realizacji. Jednym z nich jest organizacja warsztatów projektowych dla przemysłu, które planowane są na grudzień 2020 w Krakowie. Ich celem jest przedstawienie osiągnięć projektowych przedstawicielom branż przemysłowych sektora surowcowego z regionu ESEE, dotyczących możliwości studiowania w uczelniach partnerskich poprzez wykorzystanie okien mobilności.

Jednym z dotychczasowych osiągnięć projektu było opracowanie zbioru wytycznych dla uniwersytetów partnerskich tworzących ścieżki mobilności. Dokument zawiera analizę strategii rozwoju sektora surowcowego, a zawarte w nim wytyczne sformułowane zostały w oparciu o materiały utworzone przez EIT RM. Ponadto ww. opracowanie porusza niezbędne kwestie administracyjne, zawiera przegląd rozwiązań oraz opis najlepszych praktyk w zakresie tworzenia i zarządzania powstałymi strukturami mobilności. Zbiór wytycznych został opracowany przy współpracy następujących parterów projektu: Uniwersytetu Aalto, La Palma Research Center, University of Zagreb-RGNF i TU Wien. Podczas warsztatów przedstawiciele ww. instytucji zaprezentowali główne wytyczne dokumentu:

  1. TU Wien: Problemy związane z organizacją okien mobilności, najlepsze praktyki
  2. Aalto University: Najlepsze praktyki związane z tworzeniem wspólnych programów studiów.
  3. University of Zagreb – RGNF: Analiza możliwości i wyzwań dla sektora surowców ESEE
  4. La Palma Research Centre: Umiejętności, braki w kompetencjach oraz potrzeby sektora surowców.

Druga sesja rozpoczęła się od prezentacji profesora Ferenca Mádai  odnośnie oczekiwań w zakresie rezultatów projektu MOBI-US dotyczących organizacji, personelu i materiałów, jakie muszą zostać włączone do projektu w celu jego właściwej realizacji, jak również poprawnego utworzenia struktur mobilności pomiędzy uniwersytetami. Ponadto przedstawiony został zakres prac, które partnerzy projektu powinni zrealizować w celu odpowiedniego przygotowania się do spotkania we Wrocławiu i planowanym tam utworzeniem sieci mobilności.

Warsztaty „matchmakingowe”, które odbędą się w trakcie spotkania we Wrocławiu, moderowane będą przez przedstawicieli LPRC, którzy opowiedzieli jak będą wyglądać planowane warsztaty oraz zaprezentowali plan działania, przywdziane w nich ćwiczenia „matchmakingowe” i dyskusje.

Kolejne osiągnięcie projektu MOBI-US to utworzenie zbioru ofert edukacyjnych uniwersytetów partnerskich (WUST; AGH; UM; UNIZG-RGNF), z których w dalszej części projektu mogą zostać utworzone struktury mobilności. Każde portfolio zawiera najważniejsze dane programów studiów magisterskich, m.in.  schemat studiów, program edukacyjny, opisy kursów, efekty kształcenia, wymagania dla kandydatów, statystyki rekrutacji i ukończenia studiów z ostatnich 5 lat. Celem utworzenia zbioru portfoliów było otrzymanie ujednoliconej bazy danych wszystkich programów zaproponowanych przez uniwersytety partnerskie, z których można utworzyć struktury mobilności.

Kolejnym punktem w drugiej sesji warsztatowej były prezentacje programów edukacyjnych poszczególnych uniwersytetów partnerskich (AGH, UNIM, RGNF i WUST), które będą oferowane studentom w ramach utworzenia struktur mobilności. Prezentacje zawierały informacje z zakresu struktury i celów programów, planowanych/pożądanych dyscyplin dotyczących rozszerzania ofert edukacyjnych oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozwój ścieżek mobilności.

Spotkanie zakończone zostało krótką informacją od organizatora warsztatów we Wrocławiu, pani profesor Gabrieli Paszkowskiej z Politechniki Wrocławskiej. Ustalono, że spotkanie odbędzie się w dniach 7-8 Września 2020.