Relacja z uroczystych obchodów górniczego święta Barbórki fotogaleria

W dniach 4-6 grudnia 2019 r. odbyły się uroczyste obchody górniczego święta „Barbórki”. Obchody szczególne, bo odbywające się w roku jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Wzięło w nich udział około 800 osób, a partnerami obchodów zostało 36 przedsiębiorstw, którym serdecznie dziękujemy.

Obchody rozpoczął w dniu 4 grudnia „Pochód lisów” prowadzony przez Orkiestrę Reprezentacyjną AGH , który spod Audytorium Maximum UJ, przemaszerował ulicami: Krupniczą, Loretańską, Studencką, Św. Anny i wkroczył na Rynek Główny, by po okrążeniu go, ulicą Św. Anny dotrzeć do Kolegiaty Św. Anny, gdzie odprawiona została msza święta Barbórkowa.

Pełna galeria zdjęć z “Pochodu lisów” autorstwa Zbigniewa Sulimy

5 grudnia odbyła się 60-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, w której uczestniczyło 321 studentów z 12 wydziałów AGH oraz 24 gości zagranicznych. Zgłoszono 240 referatów, w tym: 216 referatów studentów AGH i 24 referaty zagraniczne. Obrady toczyły się w 16 sekcjach tematycznych. Referaty były oceniane pod względem oryginalności, zawartości merytorycznej oraz sposobu referowania (w tym reżimu czasowego) i strony wizualnej prezentacji . Laureatami sesji odbywających się na naszym Wydziale zostali:

  • Sekcja I. GÓRNICTWO, WIERTNICTWO, NAFTA i GAZ: Adam Gorzolnik „Analiza deterministyczna pomostu technologicznego na platformie wiertniczej”.
  • Sekcja V. BUDOWNICTWO: Adam Gorzolnik „Analiza dynamiczna oraz monitoring modelu kładki dla pieszych”.
  • Sekcja VII. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO: Aleksandra Adamiuk, Grzegorz Grątkowski „Rola izolacji termicznej budynku w aspekcie zwiększania efektywności energetycznej budynków na przykładzie modelu fizycznego” oraz Karolina Mżyk „Badanie stężenia pyłów zawieszonych i dwutlenku węgla w placówkach przedszkolnych”.
  • Sekcja XII. INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI PODSEKCJA A: Kamil Paluch „Optymalizacja procesu produkcyjnego produktu W715 przy pomocy program FLEXIM”.
  • Sekcja XIII. ZARZĄDZANIE I MARKETING: Kamil Paluch „IBM SPSS Modeler jako narzędzie do analizy predykcji i eksploracji danych na przykładzie modelu sprzedażowego firmy X”.

O 16:30 w Auli AGH odbyła się gala podsumowująca Konferencję. Laureaci otrzymali dyplomy, a następnie odbył się panel wspomnieniowy w którym wziął udział prof. Andrzej Maneckiprof. Piotr Czaja. Galę zakończył występ orkiestry reprezentacyjnej AGH.

Pełna galeria zdjęć z gali podsumowującej 60-tą Konferencję Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego autorstwa Zbigniewa Sulimy

Obszerna relacja z 60-tej Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego

O godzinie 19:00 w Klubie Studio na Miasteczku Studenckim AGH rozpoczęła się Górnicza Biesiada Studencka, która w tym roku była otwarta dla studentów wszystkich wydziałów AGH, ale też dla absolwentów i sympatyków AGH, którzy chcieli świętować “Barbórkę” w studenckim gronie. Wzięło w niej udział 450 osób, a wśród nich grupa studentów ukraińskich oraz delegacje z wydziałów górniczych na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Śląskiej.

Główne uroczystości „Barbórki”, która jest świętem statutowym AGH rozpoczęły się 6 grudnia spotkaniem władz Akademii i Wydziału z gośćmi przybyłymi na uroczystości. Spotkanie z przedstawicielami przemysłu odbyło się o godzinie 11:00 w sali Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”.

Galeria zdjęć ze Spotkania z przedstawicielami przemysłu autorstwa Macieja Gądka

Natomiast o godzinie 13:00 rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH. Gości powitał Rektor AGH  prof. Tadeusz Słomka. Następnie odczytane zostały listy Prezydenta RP Andrzeja Dudy [czytaj tutaj] oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Kolejnymi punktami programu było wręczenie nadanych przez Prezydenta odznaczeń państwowych pracownikom AGH oraz promocja doktorów habilitowanych, wśród których znalazły się trzy habilitantki, którym stopień doktora habilitowanego nadała nasza Rada Wydziału. Były to dr hab. inż. Katarzyna  Stala-Szulgaj, dr hab. inż. Marta Sukiennikdr hab. inż. Agnieszka Surowiak.

Po tej uroczystości Rektor przekazał głos Dziekanowi Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Markowi Cale. Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Marek Cała w pierwszej części swojego wystąpienia [czytaj tutaj] przedstawił sukcesy Wydziału w obszarze dydaktyki, współpracy międzynarodowej, jak i realizacji międzynarodowych projektów naukowych. W drugiej części [czytaj tutaj] wskazał na nieuzasadnione negatywne postrzeganie górnictwa kojarzonego głównie z węglem. Zauważył, że górnictwo będzie istniało przez wiele kolejnych dekad, bo takie są realne potrzeby, ale zmuszeni jesteśmy nauczyć się mówić o górnictwie innym językiem.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i stopni górniczych. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału i tak:

  • stopień dyrektora górniczego I stopnia otrzymali: dr inż. Artur Bator, dr inż. Jerzy Mieszaniec, dr hab. inż. Robert Ranosz oraz dr inż. Anna Sołtys;
  • stopień dyrektora górniczego II stopnia otrzymali: dr inż. Przemysław Bodziony oraz dr inż. Krzysztof Skrzypkowski;
  • stopień dyrektora górniczego III stopnia otrzymali: dr inż. Łukasz Bednarek, dr inż. Rafał Łuczak, dr hab. inż. Agnieszka Surowiak.

Galeria zdjęć z Senatu i Skoku przez skórę autorstwa Macieja Gądka

Uroczystości barbórkowe stały się, jak co roku, okazją do wręczenia Honorowego wyróżnienia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii „Kryształowej Barbórki”. Kryształową Barbórką nr 26, 27 i 28 zostali wyróżnieni: mgr inż. Tadeusz Wątroba, mgr inż. Artur Wasilmgr inż. Tomasz Pasek.

Kolejną wręczoną nagrodą był Medal Bieniawskiego przyznawany jednemu absolwentowi studiów II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku górnictwo i geologia lub budownictwo za najlepszą prace magisterską z zakresu geoinżynierii. W tym roku Medal przyznano mgr inż. Martynie Pałce za pracę na temat „Dobór obudowy tunelu drogowego a jakość fliszowego masywu skalnego na przykładzie wybranych obiektów w Polsce”. Pod nieobecność nagrodzonej Medal odebrała promotor pracy dr inż. Agnieszka Stopkowicz.

Po raz czwarty przyznane zostały również Stypendia im. prof. Jana Pawińskiego dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni. Otrzymali je wraz ze statuetką „kałamarza i Pawiego pióra” mgr inż. Daria Polek oraz mgr inż. Waldemar Mijał.

Był to ostatni punkt porządku obrad uroczystego posiedzenia Senatu, po którym jego uczestnicy udali się na krużganki pawilonu A-0 na „Tradycyjny skok przez skórę”.

Zwieńczeniem obchodów górniczego święta była Biesiada górnicza w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva, w której wzięło udział 600 osób.

Galeria zdjęć z Biesiady górniczej autorstwa Macieja Gądka

Zapraszamy do odwiedzenia Fotogalerii uroczystości barbórkowych