RELACJA Z KONFERENCJI „BEZPIECZEŃSTWO PRACY – EDUKACJA I DOBRE PRAKTYKI”

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od 20 lat prowadzi w ramach Studiów Podyplomowych edukację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przez ten okres wykształcono wielu absolwentów pracujących w służbach bhp, a część z nich zajmuje stanowiska kierownicze. Z okazji jubileuszu Wydział Górnictwa i Geoinżynierii zorganizował konferencję „Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki”, która odbyła się 28 września 2018 roku w Auli Głównej AGH.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Rektor AGH Profesor Tadeusz Słomka oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, w partnerstwie z Miastem Kraków.

W skład komitetu honorowego weszli:

  • Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek,
  • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek,
  • Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas,
  • Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB Profesor Danuta Koradecka
  • Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Elżbieta Bożejewicz.

Podczas jednodniowych obrad w konferencji wzięło udział około 150 uczestników, a byli to m.in. absolwenci i wykładowcy studiów podyplomowych w zakresie bhp, przedstawiciele środowisk akademickich oraz pracownicy służb bhp. W Konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Głównego Instytutu Górnictwa, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Politechniki Śląskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Przybyłych gości powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH, a Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Marek Cała. Podczas sesji inauguracyjnej głos zabrali: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, V-ce Prezes WUG Piotr Wojtacha oraz Doradca Prezydenta Miasta Krakowa dr Anna Okońska-Walkowicz.

Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia: kształcenia w zakresie BHP, zagrożeń w środowisku pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz psychologii i pedagogiki pracowników. Obrady przeprowadzono w 4 sesjach prezentacyjnych oraz w sesji posterowej. W kończącej obrady dyskusji podkreślono znaczenie problematyki konferencji oraz potrzebę stałej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką a praktyką. Zwieńczeniem konferencji była Biesiada Jubileuszowa, która miała miejsce w Sali Lustrzanej siedziby Zespołu Pieśni i Tańca AGH Krakus.

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i stworzenie przyjaznej atmosfery, jednocześnie wyrażając przekonanie, że Konferencja przysłuży się propagowaniu działań edukacyjnych i wdrażaniu dobrych praktyk na rzecz poprawy bezpiecznych warunków pracy.