Relacja z Górniczego Forum Ekonomicznego 2019

Czwarta już edycja Górniczego Forum Ekonomicznego miała miejsce w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w murach Naszej Alma Mater. Podczas dwóch dni obrad około 200 uczestników przysłuchiwało się dyskusjom związanym z polskim (i nie tylko) przemysłem surowcowym.

Panele dyskusyjne, w których aktywny udział wzięli prezesi spółek, kadra menadżerska, wysokiej klasy eksperci ze świata przemysłu, a także wybitni naukowcy dotyczyły aktualnych obecnie tematów w przemyśle surowcowym. Dyskutowane zagadnienia dotyczyły:

  • kierunków ewolucji energetyki opartej na węglu,
  • lean mining – nowego podejścia w górnictwie,
  • barier finansowania w górnictwie,
  • obciążeń podatkowe górnictwa w Polsce,
  • monitorowania i automatyzacja procesów górniczych,
  • uwarunkowań funkcjonowania branży górnictwa skalnego w Polsce po roku 2020.

Forma dyskusji oraz atrakcyjność poruszanych tematów zachęcały do interesujących rozmów i pytań. Zderzenie wymagań rynkowych oraz wyzwań stojących przed światem nauki prowadzą do ciekawych konkluzji wyznaczających determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw surowcowych.

Identyfikowane ryzyka działalności wynikające z uwarunkowań technicznych, organizacyjnych oraz finansowych wyznaczają zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw i większą ich koncentrację na zrównoważonym rozwoju i społecznej legitymacji do działania. Zaspokojenie interesariuszy i kreowanie wartości dla nich jest podstawowym filarem strategicznym jak i operacyjnym.

W pierwszym dniu miała też miejsce sesja posterowa, podczas której uczestnicy konferencji przedstawili wyniki swoich badań. Pełne referaty zostały opublikowane w czasopiśmie Inżynieria Mineralna. W czasie sesji posterowej wyłonieni zostali laureaci konkursu na najciekawszy poster. Tegoroczni wyróżnieni to:

  • Paulina Gackowiec, Marta Podobińska-Staniec z artykułem pt. „IoT platforms for the Mining Industry: An Overview”.
  • Sebastian Napieraj z artykułem pt: „Efektywne ekologiczne i ekonomiczne metody wykorzystania metanu pokładów węgla”

Komitet Organizacyjny Górniczego Forum Ekonomicznego serdecznie dziękuje  wszystkim uczestnikom za obecność i już dziś zapraszam na kolejną edycję Górniczego Forum Ekonomicznego.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra