Relacja z 60-tej Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego

W dniu 5.12.2019 r., w ramach obchodów Barbórki AGH 2019, miała miejsce Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Była to już jej 60. Jubileuszowa edycja. Pomimo tytułu konferencji, w jej ramach wyniki swoich badań naukowych przedstawiali studenci zrzeszeni nie tylko w ramach kół naukowych pionu górniczego, ale także i hutniczego. Poza tym mieliśmy okazję i przyjemność gościć młodych naukowców z kilku uczelni technicznych w Polsce (Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Śląskiej), a także gości z zagranicy. Byli to goście z Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Rosji i Włoch.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystej inauguracji w Auli AGH, w której uczestniczyły między innymi władze uczelni oraz poszczególnych wydziałów, opiekunowie kół, a także bardzo licznie zgromadzeni prelegenci. W imieniu Władz Rektorskich otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Studenckich, Pani dr hab. Anna Siwik, prof. AGH. Następnie głos, wraz z życzeniami owocnych obrad, zabrał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, gospodarz Święta Górnika, Pan prof. dr hab. inż. Marek Cała. Kolejnym prelegentem był Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH, przedstawiając obecną strukturę, bardzo bogatą działalność, a także szerokie plany kół naukowych AGH. W trakcie uroczystości otwarcia konferencji uhonorowano również opiekunów kół naukowych szczególnie zasłużonych dla studenckiego ruchu naukowego w AGH w roku 2019. Byli nimi Pan mgr inż. Tymoteuszu Turlej (opiekun SKN AGH Drone Engineering), Pan dr hab. inż. Bartłomiej Borkowski, prof. AGH (opiekun SKN AGH Marines), Pani dr inż. Dorota Czopek (opiekun SKN Akustyki Architektonicznej), Pan dr inż. Adam Pilch (opiekun SKN Inżynierii Akustycznej), Pan dr inż. Tadeusz Szczutko (opiekun KNG Dahlta), Panowie dr inż. Marek Korzecdr inż. Kazimierz Piergies (opiekunowie SKN Kliwent) oraz Pani mgr inż. Katarzyna Styk (opiekun SKN Zarządzanie). Laudacją licznie zgromadzeni w Auli podziękowali żegnającym się ze swoimi kołami – Panu dr inż. Arturowi Krawczykowi (czternaście lat pracy z SKNKG Geoinformatyka), Panu mgr inż. Kamilowi Szostkowi (pięć lat opieki nad SKN Geos Informatica), Panu dr inż. Grzegorzowi Olszynie (piętnaście lat opieki nad SKN Nobel), Panu dr inż. Łukaszowi Machniakowi (czternaście lat opieki nad SKN Skalnik) oraz Pani dr inż. Annie Wiktor-Sułkowskiej (trzy lata opieki nad SKN Zarządzanie).

Po uroczystej inauguracji przyszedł czas na obrady tematyczne. W ich ramach jako prelegenci wzięło udział 321 studentów AGH z dwunastu Wydziałów, reprezentując 52 koła naukowe (44 z pionu górniczego oraz 8 z pionu hutniczego). Wśród referujących znalazło się również 24 gości zagranicznych. W ramach obrad w 16 sekcjach tematycznych wygłoszono 240 referatów, które miały okazję podziwiać, wsłuchując się w nie, niezliczone rzesze słuchaczy, zasiadających w salach konferencyjnych w całej Akademii.

Prelekcje i dyskusje trwały przez cały dzień. W ich ramach, w każdej z sekcji, odbywał się konkurs na najlepsze referaty, które oceniane były przez jury, złożone z ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Wszyscy oni podkreślali bardzo wysoki poziom merytoryczny przygotowanych materiałów, wskazując często na duże problemy w wyborze najlepszych. Również, choć oczywiście nie tylko, na tej podstawie można stwierdzić, że wszyscy wygłaszający i wszystkie przygotowane referaty zasługują na wielkie docenienie i gromkie brawa. Obrady jury przyniosły ostatecznie rozstrzygnięcia. Jeszcze raz przesyłając laudacje dla wszystkich laureatów, wyniki w zakresie najlepszych w poszczególnych sekcjach tematycznych obradujących na Wydziale Górnictwa i Goinżynierii przedstawiły się następująco:

– Sekcja I. GÓRNICTWO, WIERTNICTWO, NAFTA I GAZ
I miejsce
Adam Gorzolnik: Analiza deterministyczna pomostu technologicznego na platformie wiertniczej.
II miejsce
Wojciech Panek: Prognozowanie zużycia gazu ziemnego w oparciu o zmienność czynników zewnętrznych na przykładzie miasta Tarnów.
III miejsce
Konrad Słowiński: Badania otworów wiertniczych autorskim urządzeniem kontrolno-pomiarowym.
 
Sekcja V. BUDOWNICTWO
I miejsce
Adam Gorzolnik: Analiza dynamiczna oraz monitoring modelu kładki dla pieszych
II miejsce
Adrianna Pustelnik, Oskar Mencel, Jonasz Stępień: Kładka rozkładana o skratowaniu nożycowym
III miejsce
Grzegorz Kaczmarczyk, Bartosz Gładysz: Analiza kładki dla pieszych w technologii tensegrity
 
Sekcja VII. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO
I miejsce
Aleksandra Adamiuk, Grzegorz Grątkowski: Rola izolacji termicznej budynku w aspekcie zwiększania efektywności energetycznej budynków na przykładzie modelu fizycznego
Karolina Mżyk: Badanie stężenia pyłów zawieszonych i dwutlenku węgla w placówkach przedszkolnych
II miejsce
Agnieszka Staszkiewicz, Joanna Pańczuk: Badania wpływu filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych na stężenie pyłów zawieszonych wewnątrz pomieszczeń
III miejsce
Stefan Gorzelnik: Analiza procesu osuszania powietrza z zastosowaniem soli kamiennej
 
Sekcja XII. INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI – PODSEKCJA A
I miejsce
Kamil Paluch: Optymalizacja procesu produkcyjnego produktu W715 przy pomocy program FLEXSIM
II miejsce
Beata Rozum, Justyna Iskra: Automatyzacja procesów produkcyjnych na przykładzie symulacyjnej linii produkcyjnej AGH LeanLine
III miejsce
Wiktoria Mazur, Gabriela Pierzchała: Poziomowanie produkcji na podstawie symulacyjnej linii produkcyjnej AGH LeanLine
 
Sekcja XIII. ZARZĄDZANIE I MARKETING
I miejsce
Kamil Paluch: IBM SPSS Modeler jako narzędzie do analizy predykcji i eksploracji danych na przykładzie modelu sprzedażowego firmy X
II miejsce
Olga Świniarska: Analiza rynku kruszyw lekkich sztucznych – gospodarka obiegu zamkniętego
III miejsce
Jakub Liszcz: Wyzwania i szanse w średnio i długookresowym planowaniu sprzedaży i operacji przedsiębiorstwa
 
Sekcja XVI. TECHNOLOGY, SOCIETY AND LANGUAGE
I miejsce
Ewelina Rachwał, Bartłomiej Stachnik: ”Piwo to nie alkohol” czyli analiza społecznych skutków spożycia różnych rodzajów alkoholu
II miejsce
Jan Jarzyna,  Maria Zaranek: Czyste technologie węglowe
III miejsce
Bartosz Sobik: Wykorzystanie fotowoltaiki jako źródła pokrywającego zapotrzebowanie szczytowe w okresie letnim w krajowym systemie elektroenergetycznym 
 
Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonano wieczorem, w trakcie Gali 60-cio lecia Konferencji. Wręczali je Prorektor ds. Studenckich – Pani prof. dr hab. Anna Siwik, prof. AGH, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Pan prof. dr hab. inż. Marek Cała, a także opiekunowie kół naukowych oraz sekcji. Wszyscy laureaci, a także pozostali występujący, otrzymali również gromkie brawa.

Powyższe nie zakończyło uroczystej gali. W jej kolejnym akcie miał bowiem miejsce panel dyskusyjny pt. „Tak wykuwała się Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH”, moderowany przez niżej podpisanego, w którym udział wzięli wielce zasłużeni dla studenckiego ruchu naukowego w AGH – Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki – Profesor Honorowy AGH, a także Pan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – Dziekan Senior Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Panowie Profesorowie podzielili się ze zgromadzonymi w Auli swoimi wspomnieniami związanymi z rozwojem ruchu naukowego w AGH, a także życzyli kołom wszystkiego najwspanialszego na drodze dalszego krzewienia pasji do nauki.

W kolejnej części Gali wystąpiła zawiązana na ten  jeden uroczysty wieczór Otwarta Barbórkowa Orkiestra Nie całkiem Symfoniczna, złożona z członków Orkiestry Reprezentacyjnej AGH oraz członków Studenckich Kół Naukowych AGH. Zaprezentowała ona sześć utworów, reprezentujących poszczególne dekady związane z konferencją. W przerwach pomiędzy utworami niżej podpisany przytaczał najważniejsze fakty i ciekawostki związane z sześćdziesiątymi laty tej konferencji.

Ostatnim aktem Gali był  uroczysty toast oraz konsumpcja jubileuszowego tortu. Jego pierwszego cięcia podjęła się Pani Prorektor.

Pełna galeria zdjęć z gali podsumowującej 60-tą Jubileuszową Konferencję Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego autorstwa Zbigniewa Sulimy

Na laureatów konferencji czekał jeszcze jeden ważny moment. Następnego dnia, w trakcie Uroczystych Obrad Senatu AGH, otrzymali oni z jego rąk laudację.

Jeszcze raz gratulując wszystkim uczestnikom Konferencji nie sposób nie zauważyć, że w dużej mierze ich sukces nie byłby możliwy bez ofiarnej pracy i pasji opiekunów kół naukowych oraz opiekunów poszczególnych referatów, za co bardzo serdecznie im dziękujemy.

Trezba również gorąco podziękować wspaniałemu zespołowi złożonemu również z przedstawicieli kół działających na WGiG, a były to  KN Kliwent oraz KN Zarządzanie, bez których organizacyjnego wsparcia nie byłoby możliwe tak szybkie (rekordowe pod względem tempa) przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia naukowego, którym niewątpliwie była 60. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.

Już dziś również zapraszamy wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. To już za kilka miesięcy.

 

Opracował:
dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH
Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego