Relacja z 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

Od ponad dziewięćdziesięciu lat studenckie koła naukowe są wizytówką Akademii Górniczo-Hutniczej, świadcząc o jej wyjątkowym potencjale rozwojowym. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla tych organizacji, ale także i dla całej AGH, są cykliczne, rokroczne konferencje naukowe obu pionów, w ramach których działają koła. Odbywają się one w trakcie statutowych świąt naszej Alma Mater, a więc z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. W dniu 6.12, w ramach obchodów Barbórki 2018, miała miejsce Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. Była to już jej 59 edycja. Pomimo tytułu konferencji, w jej ramach wyniki swoich badań naukowych przedstawiali studenci zrzeszeni nie tylko w ramach kół naukowych pionu górniczego, ale także i hutniczego. Poza tym mieliśmy okazję i przyjemność gościć młodych naukowców z kilku uczelni technicznych w Polsce (Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Poznańskiej), a także gości z zagranicy. Wśród nich należy szczególnie zaznaczyć grupę z National Mining University z Sankt Petersburga (Rosja), pod przewodnictwem Pana prof. Leonida Sinkowa, a także naszych przyjaciół z Francji, Indonezji, Peru, Serbii, Szwajcarii, Turcji oraz Włoch.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystej inauguracji w Auli AGH, w której uczestniczyły między innymi władze uczelni oraz poszczególnych wydziałów, opiekunowie kół, a także bardzo licznie zgromadzeni prelegenci. W imieniu Władz Rektorskich otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Kształcenia, Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny. Następnie głos, wraz z życzeniami owocnych obrad, zabrał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, gospodarz Święta Górnika, Pan prof. dr hab. inż. Marek Cała. Kolejnym prelegentem był Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH dr inż. Paweł Bogacz, przedstawiając obecną strukturę, już dziś bardzo bogatą działalność, a także szerokie plany kół naukowych AGH. Jedną z nowości tegorocznego wydarzenia stał się wykład inauguracyjny. Jego temat brzmiał „Koła naukowe w przedwojennej historii Polski”. Ten niezwykle ciekawy materiał przygotował i przedstawił opiekun KNG Dahlta – Pan dr inż. Tadeusz Szczutko. W trakcie uroczystości otwarcia konferencji uhonorowano również opiekunów kół naukowych szczególnie zasłużonych dla studenckiego ruchu naukowego w AGH w roku 2018. Byli nimi Pani dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska (opiekun SKN Zarządzanie), Panowie dr inż. Henryk Ciurej i mgr inż. Michał Betlej (opiekunowie KN Aksjator), Pan dr inż. Tadeusz Szczutko (KNG Dahlta) oraz Pan dr inż. Adam Pilch (opiekun SKN Akustyki Architektonicznej). Laudacją licznie zgromadzeni w Auli podziękowali żegnającym się ze swoimi kołami – Pani dr inż. Paulinie Krakowskiej (osiem lat pracy z KNG Geofon), Panu dr hab. inż. Waldemarowi Pichórowi (dwadzieścia lat opieki nad KN Ceramit) oraz mgr inż. Wojciechowi Matwijowi (cztery lata pracy z KNG Geoinformatyka).

Po uroczystej inauguracji przyszedł czas na obrady tematyczne. W ich ramach jako prelegenci wzięło udział 321 studentów AGH z dziesięciu Wydziałów, reprezentując 48 kół naukowych (46 z pionu górniczego oraz 2 z pionu hutniczego). Wśród referujących znalazło się również 49 gości zagranicznych. W ramach obrad w 20 sekcjach tematycznych wygłoszono 250 referatów, które miały okazję podziwiać, wsłuchując się w nie, niezliczone rzesze słuchaczy, zasiadających w salach konferencyjnych w całej Akademii. Ważna i niezwykle udaną nowością konferencji była organizacja sekcji międzynarodowej, obradującej pod nazwą „Technology and Language”,w której dyskutowano o kwestiach związanych z wyzwaniami kulturowymi i językowymi w aspekcie rozwoju oraz umiędzynaradawiania technologii – więcej tutaj.

Prelekcje i dyskusje trwały przez cały dzień. W ich ramach, w każdej z sekcji, odbywał się konkurs na najlepsze referaty, które oceniane były przez jury, złożone z ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Wszyscy oni podkreślali bardzo wysoki poziom merytoryczny przygotowanych materiałów, wskazując często na duże problemy w wyborze najlepszych. Również, choć oczywiście nie tylko, na tej podstawie można stwierdzić, że wszyscy wygłaszający i wszystkie przygotowane referaty zasługują na wielkie docenienie i gromkie brawa. Obrady jury przyniosły ostatecznie rozstrzygnięcia. Jeszcze raz przesyłając laudacje dla wszystkich laureatów, wyniki w zakresie najlepszych w poszczególnych sekcjach tematycznych obradujących na Wydziale Górnictwa i Goinżynierii przedstawiły się następująco:

Sekcja I – Górnictwo:

I miejsce
Marta Hetmańska
Wykorzystanie metod strzelania gładkościennego w aspekcie uzyskania docelowego kształtu zbocza

II miejsce
Klaudia Palka
Rola akceptacji społecznej dla rozwoju działalności górniczej na przykładzie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie

III miejsce
Mateusz Żelichowski
Wpływ długości wklejenia na nośność obudowy kotwowej

Sekcja V – Inżynieria lądowa:

I miejsce
Agata Rzepiela
Analiza belek wieloprzęsłowych metodą różnic skończonych

II miejsce
Beniamin Dudek
Wyznaczanie obciążeń od ruchu wózka kolejki górskiej na konstrukcję wsporczą

III miejsce
Grzegorz Kaczmarczyk, Bartosz Gładysz
Modelowanie i analiza numeryczna budynku o obrotowych piętrach

Sekcja IX – Gospodarka odpadami:

I miejsce
Oliwia Ligęza
Wykorzystanie materiałów odpadowych ze spalania węgla kamiennego do syntezy materiałów sorpcyjnych

II miejsce
Klaudia Podsiadło
Badanie procesu sedymentacji z zastosowaniem odczynników flokulacyjnych

III miejsce
Mateusz Sosin
Analiza odpadów ze spalania węgla i biomasy w indywidualnych kotłach grzewczych i kominkach

Sekcja XI – Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja:

I miejsce
Paweł Deszcz
Model geometryczny strefy przodkowej wyrobiska chodnikowego do analizy CFD przepływu powietrza

II miejsce
Klaudia Zwolińska, Beata Zbożeń
Badania temperatury ścianki wymiennika na przykładzie klimakonwektora indukcyjnego

III miejsce
Mateusz Guła
Słońce jako alternatywne źródło zasilania urządzeń wentylacyjnych

Sekcja XVI – Inżynieria jakości i produkcji:

I miejsce
Katarzyna Kalawa, Marta Gutka
Badania numeryczne ewakuacji pracowników i studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej

II miejsce
Dominika Marcak
Projekt doskonalenia przepływu produkcyjnego dla urządzeń do kremowania miodu

III miejsce
Aleksandra Edelmüller
Istota technicznego kosztu wytworzenia w realizacji procesu produkcyjnego na przykładzie wdrożenia metody kalkulacji w przedsiębiorstwie VITROFORM Sp. z o.o.

Sekcja XVII – Zarządzanie i Marketing:

I miejsce
Magdalena Kołodziejczak
Wdrażanie systemów sugestii pracowniczych – dane, fakty, problemy i ich rozwiązania

II miejsce
Jakub Liszcz
Planowanie i raportowanie w Excelu, czyli optymalizacja pracy biura projektowego

III miejsce
Paweł Majewski
Software wspomagający zarządzanie usługami hotelu

Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonano wieczorem, w trakcie gali zamknięcia konferencji. Wręczali je Prorektor ds. Ogólnych – Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Pan prof. dr hab. inż. Marek Cała, a także opiekunowie kół naukowych oraz sekcji. Wszyscy laureaci, a także pozostali występujący, otrzymali również gromkie brawa. Ostatnim aktem 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH był uroczysty toast oraz poczęstunek.

Na laureatów czekał jeszcze jeden ważny moment. Następnego dnia, w trakcie Uroczystych Obrad Senatu AGH, otrzymali oni z jego rąk laudację.

Jeszcze raz gratulując wszystkim uczestnikom Konferencji nie sposób nie zauważyć, że w dużej mierze ich sukces nie byłby możliwy bez ofiarnej pracy i pasji opiekunów kół naukowych oraz opiekunów poszczególnych referatów, za co bardzo serdecznie im dziękuję.

Pragnę również gorąco podziękować wspaniałemu zespołowi złożonemu również z przedstawicieli kół działających na WGiG, a były to KN Budownictwa i Geomechaniki, KN Filar oraz KN Zarządzanie, bez których organizacyjnego wsparcia nie byłoby możliwe tak szybkie (rekordowe pod względem tempa) przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia naukowego, którym niewątpliwie była 59. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.

Już dziś również zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w Jubileuszowej 60. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. To już za kilka miesięcy.

Dr inż. Paweł Bogacz

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego

« 1 z 2 »