Podpisanie porozumienia o współpracy naszego Wydziału z Gminą Brzeszcze

Miasto Brzeszcze zbudowane zostało dzięki i wokół kopalni węgla kamiennego, która ma już dziś ponad 100-letnią historię. Wyczerpywanie złóż, a także restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, przybierająca na sile zwłaszcza w kontekście przyjętych przez Komisję Europejską celów klimatycznych i środowiskowych, skłania do podejmowania działań na rzecz rewitalizacji. Utworzenie Platformy regionów górniczych w transformacji oraz ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mają wspomagać samorządy regionalne i lokalne w tych przemianach.

W nawiązaniu do tego, w dniu 7 lutego 2020 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH a Gminą Brzeszcze. Przedmiotem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w celu łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez kompleksową rewitalizację terenów pogórniczych w gminie Brzeszcze. Współpraca obejmie działania wspierane przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i inne środki, a w szczególności prace studialne i projektowe w zakresie:

  • Dekontaminacji, renaturalizacji i rekultywacji terenów przekształconych działalnością wydobywczą.
  • Kompleksowej rewitalizacji terenów pogórniczych, uwzględniającej: zachowanie tożsamości m.in. poprzez adaptację zabytkowych obiektów oraz dalszy rozwój społeczno-gospodarczy i działania na rzecz mieszkańców.
  • Rozwiązań związanych z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu.
  • Inwestycji wzmacniających gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Innych działań, dla osiągnięcia celu ogólnego.

Porozumienie podpisano podczas spotkania w gronie władz Gminy Brzeszcze i pracowników Urzędu Gminy w Brzeszczach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Po spotkaniu miała miejsce wizja lokalna na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód w likwidacji. Efektem spotkania i wizji terenowej było nakreślenie konkretnych działań na najbliższe miesiące, a także na dalszą perspektywę.

« 2 z 2 »