Pierwsze zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Szanowni Państwo,

W dniu 28 maja 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się pierwsze zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, którego głównym celem będzie wyłonienie kandydatów na dziekana. Zebranie odbędzie się w formie wideokonferencji za pośrednictwem usługi Microsoft Teams.
Wszystkie głosowania w trakcie zebrania wyborczego oraz wyłanianie kandydatów na dziekana zostaną przeprowadzone (zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Senatu AGH nr 89/2020 z dnia 8 maja 2020 r.) z wykorzystaniem systemu Vote AGH.
Szczegóły techniczne logowania zostały przekazane elektorom drogą mailową.

Zgodnie z § 12 Ordynacji:

  1. Wyłanianie kandydatów na dziekana odbywa się na zebraniu okręgowego kolegium elektorów. Każdy z elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
  2. Przewodniczący okręgowego kolegium elektorów przekazuje do wiadomości Rektorowi-Elektowi listę 3 osób, które uzyskały największą liczbę głosów na kandydatów na dziekana.
  3. Spośród osób, o których mowa w ust. 2 Rektor-Elekt wskazuje tę, która obejmie funkcję dziekana od dnia 1 września roku, w którym przeprowadzane są wybory.

Przewodniczący OKW nr 1
Dr inż. Artur Bator